Fon Havuzu
Paylaş :

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ UZLAŞMA SAĞLAMA YÖNETMELİĞİ NELER GETİRDİ ? SORULAR ve YANITLARI

Resmi Gazetenin 14 Nisan 2017 tarihli sayısında yayımlanan “ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ UZLAŞMA SAĞLAMA YÖNETMELİĞİ ” nin kapsadığı hususlar bu günkü yazımızda ele alınacak.

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkları 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35/A maddesi hükmüne göre uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olan uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve en az masrafla çözmek için uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiş olup Yönetmelik, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

1136 sayılı Kanunun “Uzlaşma sağlama” başlığını taşıyan 35/A maddesi şu şekilde  “Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilâm niteliğindedir.” 

Uzlaşmanın Hükmü Nedir?

 Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği çerçevesinde yapılan uzlaşma sonucu düzenlenen Uzlaşma Tutanağı İLAM niteliğindedir.

 

Uzlaşma Yeri Neresidir?

 Taraflar her iki taraftan birisinin avukatlık bürosunu uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yer olarak kararlaştırabilir. Bu konuda anlaşmaya varılamaması durumunda uzlaşma görüşmesi Barolarca bu amaçla tahsis edilen yerde yapılır.

 

Uzlaşma Süreci Ne Zaman Başlar?

Uzlaşma sürecinin başlangıcı, uzlaşma davetinin kabul edilip başlama tutanağının düzenlendiği andır.

 

Uzlaşma Süreci Ne Zaman Biter?

 Uyuşmazlık konusunda uzlaşma sağlanıp sağlanamadığına ilişkin tutanağın imza altına alındığı an uzlaşma süresinin bitiş zamanıdır.

 

Temel Uzlaşma İlkeleri Nelerdir?

1- İradi Olma İlkesi: Bu ilke tarafların, uzlaşmaya başvurmak, süreci devam ettirmek ve sonuçlandırmak konusunda tamamen serbest olmalarını ifade eder.

2- Eşitlik İlkesi:  Bu ilke tarafların,  uzlaşmaya davet ederken, davete icap ederken ve süreç boyunca eşit haklara sahip olduklarını ifade eder.

3- Gizlilik İlkesi: Bu ilke tarafların, avukatların ve uzlaşma görüşmelerine katılacak olan diğer kişilerin aksi kararlaştırılmadıkça, uzlaşma sürecinde sadece bu süreç için hazırlanıp kendisine sunulan, sözlü olarak iletilen veya herhangi bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile her türlü kayıtları gizli tutmakla yükümlü olduklarını ifade eder. Uzlaşma görüşmeleri sırasında anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususlar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz. Bu ilkeye aykırı hareket eden avukat hakkında; 1136 sayılı Kanun ve meslek kuralları gereğince yaptırım uygulanır.

 

Uzlaşma Görüşmeleri Sırasındaki İfade ve Beyanların Geçerliliği ve Delil Niteliği Nedir?

 

 Uzlaşmanın sağlanması durumunda buna ilişkin tutanak ve içeriği İLAM hükmündedir. Ancak uzlaşma görüşmeleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarlar, tutulan tutanaklar uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli olmayıp, uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve/veya daha sonra açılacak davalarda taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz.

 

            Uzlaşma Sağlayan Avukatların Yükümlülükleri Nelerdir?

1- Özen yükümlülüğü

Uzlaşma sağlayan avukatlar, uzlaşma sürecinde, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymak zorundadırlar.

2- Tarafları aydınlatma yükümlülüğü

Avukatlar uzlaşma görüşmeleri sırasında, müvekkillerine hukuki durumları hakkında bilgi verir, çözüm önerilerinde bulunur ve uzlaşmaları konusunda müvekkillerini özendirirler.

Aydınlatma Tutanağı: Uzlaşmayı yürüten avukat; uzlaşma süreci, sürecin nasıl işleyeceği ve uzlaşmanın sonuçları hakkında kendi müvekkilini aydınlatmakla yükümlüdür. Avukat, bu yükümlülüğünü yerine getirdiğini belgeleyen bir tutanağı müvekkiliyle birlikte imza altına alır.

3-Belge düzenleme yükümlülüğü

Uzlaşma tek oturumda sonuçlanırsa bu oturum, uzlaşmanın birden çok oturum yapmayı gerektirmesi durumunda ise  her oturum ayrı  tutanağa bağlanır ve taraflar ile avukatlarınca imzalanır.

 

4- Belge saklama yükümlülüğü

Uzlaşma sürecinde düzenlenen ve ibraz edilen tüm belgeler ile süreç sonunda tutulan uzlaşma tutanağı taraflar ve avukatlarınca tutanağın imza tarihinden itibaren en az üç yıl süreyle saklanır.

 

            Uzlaşma Sağlayan Avukatların Hakları Nelerdir?

1-Masraf İsteme Hakkı

Uzlaşma görüşmelerini yapan avukat, uzlaşma öncesinde, yapacağı masrafları karşılamak üzere müvekkilinden avans ödemesi yapmasını isteme hakkına sahiptir.

 

2- Ücret İsteme Hakkı

Uzlaşma görüşmelerini yapan avukatla müvekkili arasında ücreti düzenleyen bir sözleşme varsa avukat bu ücreti müvekkilinden isteme hakkına sahiptir. Ancak sözleşme yoksa avukat yalnızca uzlaşmanın sağlanmış olması halinde ücret isteyebilir. Bu durumda müvekkilden istenecek ücret miktarı 1136 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmiş olan miktardır.

 

Uzlaşma Süreci Nasıl İşler?

Aşamalar şunlardır.

1- Uzlaşma davetinin yapılması

Uzlaşma isteyen taraf avukatı, uzlaşma iradesini, çekişme konusunu, görüşmeler için yer ve zaman önerisini de içeren yazıyı karşı tarafa tebliğ eder.

2- Daveti kabul veya ret edilmesi süreci

Yazılı olarak yapılan uzlaşma davetini alan taraf, bu konudaki olumlu veya olumsuz iradesini ve varsa bu konuda yer ve zaman için kendi önerisini de belirterek en geç iki hafta içerisinde karşı tarafa bildirir. İki haftalık süre içerisinde cevap vermeyen taraf daveti ret etmiş kabul edilir.

3- Uzlaşma görüşmeleri

Uzlaşma görüşmeleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

-  Görüşmelere taraflarca kararlaştırılan yer ve zamanda başlanır.

-  Görüşmelerde uzlaşma daveti yapan taraf toplantı tutanağını tutmak üzere personel bulundurabilir.

- Tarafların uygun bulması halinde, uzlaşma konusuyla ilgili olarak teknik personel (serbest muhasebeci mali müşavir, mühendis ve benzeri) veya danışmanlar görüşmelerde hazır bulundurulabilir. Bu kişiler ancak, sorulan sorular hakkında açıklama yapabilirler.

- Tarafların uygun bulması halinde toplantılar sözlü veya görüntülü kayıt altına alınabilir.

- Görüşmelerin sonucunda uyuşmazlık konusunda uzlaşma sağlanıp sağlanamadığına ilişkin tutanak düzenlenir.

 

Uzlaşma tutanağında bulunması gereken hususlar nelerdir?

 

Uzlaşma tutanağında yer alması gereken asgari hususlar şunlardır.

 

1-  Tutanağın 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca düzenlendiği,

2- Taraflara ait bilgiler (adları, ikametgâhları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları, taraflar yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametgâhı, iletişim bilgileri),

3-  Taraf avukatlarının adları, bağlı oldukları baroları ve baro sicil numaraları,

4-  Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih,

5-  Tarafların iddia ve savunmalarının kısa özeti ve uzlaşmanın konusu,

6-  Uzlaşma sonunda varılan mutabakat ve tarafların yükümlülüklerinin açıklanması,

7- Tarafların her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borçların ve tanınan hakların sıra numarası altında birer birer, açık, kuşku ve duraksama yaratmayacak şekilde gösterilmesi,

8- Uzlaşma tutanağının, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca, 2004 sayılı Kanunun 38 ve 68/A maddelerine göre ilam niteliğinde olduğunun belirtilmesi,

9- Uzlaştırma giderleri ile uzlaşma dava açıldıktan sonra gerçekleşmişse yargılama harç ve giderlerinin kime yükleneceği,

10- Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatlarının imzaları,

11- Tutanağın kaç nüshadan oluştuğu ve taraflara ve avukatlara verildiği,

Paylaş :