Fon Havuzu
Paylaş :

MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI YATIRIMLARINA % 50 HİBE! BAŞVURULAR 06 EYLÜL’DE!

Avrupa Birliği(AB)’ne katılım öncesinde ekonominin AB standartlarına uygun hale getirilmesinin sağlanması amacıyla AB tarafından yapılan desteklerin Kırsal Kalkınmayı ilgilendirilen kısmı olan Katılım Öncesi Yardım Araçlarından   (IPARD II) nin 2. Çağrısı açıldı. Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması söz konusu IPARD II kapsamında değerlendirmeye alındı.

Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması alanında yatırım yapmayı planlayan gerçek ve tüzel kişi yatırımcılar için IPARD II programının bu çağrısı önemli bir fırsat olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu alanda  % 50 hibe desteği ile IPARD II kapsamında yatırım yapabilmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yayımlanmış olan IPAR II tedbirinin 2. çağrısında ve bu çağrıya ilişkin olarak hazırlanmış olan Başvuru Rehberinde belirtilen şartlara uygun olarak hareket edilmesi gerekmektedir.

IPARD II kapsamında Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımları yatırım konusunun seçimi, projesinin hazırlanması, pazarlama stratejisi, yatırımcının mali durumu ile işletme ya da üretici örgütü olup olmaması, planlanan yatırımın büyüklüğü, yatırımın çevreye duyarlılığı gibi kriterlere göre puanlanarak sıralanmakta ve IPARD II destek bütçesi dikkate alınarak seçilmektedir. Yani yatırımın IPARD II kapsamına alınması için bu puan sıralamasında üst sıralarda bulunmak çok önemli olmaktadır. Diğer taraftan yatırımın TKDK ile olan başvuru süreçlerinin de sorunsuz olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla yatırım konusunun seçiminden başvuru süreçlerinin sağlıklı olarak takibine kadar ki her aşamanın profesyonelce yürütülmesi yatırım girişiminin hüsranla sonuçlanmasını önleyecektir.

FONHAVUZU’nun uzman ekibi her zaman olduğu gibi IPARD II projelerinde de yatırımcıların yanında yer almaktadır.

IPARD II tedbirinin 2. Çağrısında yer alan Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımları ile ilgili kısa bilgiler,

1. IPARD II kapsamındaki Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımına kimler başvurabilir?

 - Tüm gerçek kişiler ve Küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler

 - Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmaları yani vergi kimlik numarası almış olması gerekmektedir.

 -  Başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

- Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel

kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşından

büyük olmamalıdır.

2.  IPARD II kapsamındaki Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımları için kimler başvuru yapamaz?

Vergi ve sigorta primi borcu bulunan kişilerle TKDK tarafından yayımlanmış olan rehberde belirtilen diğer kişilerin başvuruları kabul edilmemekte.

3. IPARD II kapsamındaki Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımı  hangi illerde yapılabilir?

1. Afyonkarahisar             12. Çankırı                             23. Karaman                        34. Ordu

2. Ağrı                                       13. Çorum                              24. Kars                                   35. Samsun

3. Amasya                               14. Denizli                              25. Kastamonu                    36. Şanlıurfa

4. Aksaray                               15. Diyarbakır 26. Konya                                37. Sivas

5. Ankara                                 16. Elazığ                                27. Kütahya                           38. Tokat

6. Ardahan                              17. Erzincan                         28. Malatya                             39. Trabzon

7. Aydın                                  18. Erzurum                           29. Manisa                              40. Uşak

8. Balıkesir                             19. Giresun                           30. Mardin                              41. Van

9. Burdur                                20. Hatay                                 31. Mersin                              42. Yozgat

10. Bursa                                21. Isparta                             32. Muş

11. Çanakkale                    22. Kahramanmaraş   33. Nevşehir

 

4 . IPARD II kapsamındaki Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımlarında  spesifik uygunluk kriterleri  nelerdir?

  İşletmeler aşağıda belirtilen kapasitelere sahip olmalıdır:

- İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır.

- Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957 sayılı Kanunda verilen tanımlara uymak zorundadırlar.

-Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek I, Bölüm IX’da tanımlanan (www.tkdk.gov.tr yayınlanan meyve-sebze listesi), meyve ve sebzelerin depolanması,tasnif edilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.

- Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m³ olmalıdır.

5. IPARD II kapsamındaki Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımları için uygun harcama limiti ne kadardır?

Uygun harcama limitleri en az 30.000 Avro ve en fazla 1.250.000 Avro olarak belirlenmiştir. Bu limitlerin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro = 3,8797 TL olarak kullanılacaktır. Belirtilen üst limitin üzerinde yatırım planlanabilir ancak  üst  limitleri geçen kısım başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır.

6. IPARD II kapsamındaki Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımları için hibe desteği oranı ne kadardır?

Uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır. Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanmaktadır.

7.  IPARD II kapsamındaki Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımları için hibe desteği ödemesi nasıl yapılıyor?

Ödeme talep paketinin eksiksiz olarak İl Koordinatörlüğüne teslim edilmesinden sonra, Kurumun iç prosedürünün tamamlanması ardından sözleşmeye göre tahakkuk eden miktar üzerinden taksitler halinde veya tek seferde yapılacaktır.

Uygun harcamaların toplam değeri:

- Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda

ödeme tek taksitte,

- Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve 2.500.000 TL arasında

(2.500.000 TL dahil) olduğu yatırımlarda ödeme en fazla 2 taksitte,

- Uygun harcamaların toplam değerinin 2.500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlarda

ödeme en fazla 3 taksitte yapılacak.

TKDK yatırıcının tedarikçilerine hiç bir şekilde ödeme ya da para transferi yapmamakta olup ödemeler sadece yatırımcının banka hesabına transfer yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Yatırımcı, proje uygulama suresi artı 5 (beş) yıl sure içerisinde sözleşme kapsamında sağlanmış taşınır taşınmazların mülkiyetini ve kullanım amacını değiştirmeyecektir. Söz konusu taşınır taşınmazlar yukarıda belirtilen sure içerisinde proje uygulama adresinde kalacaktır.

8. IPARD II kapsamındaki Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımları için uygun harcama kalemleri nelerdir?

-Makine-ekipman alımı: Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan satın alımı yapılacak malzeme, makine, ekipman gibi alımlar ile uygun harcamalar listesinde belirtilen yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu tedbir için uygun harcamalardır.

-Yapım işleri: Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan taşınmazların inşası/ genişletilmesi/modernizasyonu bu tedbir için uygun harcamalardır.

-Hizmet alımı (genel harcamalar): Yatırım bütçesi içerisinde yer alan, makine ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamalar toplamının en fazla %12’sine karşılık gelen mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara dâhil olmak üzere makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla % 4’üne karşılık gelen ve 6.000 avroyu aşmayan iş planı hazırlığı (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil) ile ilgili alımlar bu alt tedbir  için uygun harcamalardır.

- Görünürlük ( TKDK tabelası) : Görünürlük giderleri, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla yatırımın bütçesine dâhil edilmeli ve iş planında gösterilmelidir. Toplam uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir ve yalnızca bir pano alımı uygun harcama bütçesine dahil edilebilir.

Ana başlıkları yukarıdaki şekilde olan harcamalar listesinin başlıkları ise aşağıda olup ayrıntıları TKDK tarafından yayımlanan “ Uygun Harcamalar Listesi”inde yer almaktadır.

- AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi

için ekipman,

- HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;

-  Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,

-İşletmenin kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,

- Paketleme için ekipman satın alınması,

- Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,

- Ürün ve işleme yönetimi için bilişim teknolojileri donanım ve yazılımları.

- Temizleme, sınıflandırma, tasnif ve paketleme hatları,

- Markalama ve izlenebilirlik sistemleri,

- Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında

paketleme hatları,

- Kurutma makine, ekipman ve paketleme hatları,

- Ön soğutma ve soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya

modernizasyonu, kurutma, temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme

üniteleri,

- Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında

paketleme üniteleri,

- Hammadde ve paketleme için depolar,

- Ürün taşıma ekipmanları,

- Meyveler ve sert kabuklu meyvelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX:

Meyve ve sebzeler listesi.) kurutulması için makine ve ekipman satın alınması

9. IPARD II kapsamındaki Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımları için uygun olmayan harcama kalemleri nelerdir?

Aşağıda belirtilenler uygun olmayan harcamalar olarak kabul edilmekte olup, bu

harcamalar için destek yapılmamaktadır.

- Arazi ve mevcut binaların satın alınması,

- İkinci el makine ve ekipman alımı,

- Tüm vergiler,

- İşletme giderleri,

- Bakım ve amortisman giderleri,

- Sigorta gidelerleri;

- Her türlü kira gideri,

- Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta

masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,

- Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,

- Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,

- Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,

- Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,

- Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar,

yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve

yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin

maaşları,

- Perakende düzeyindeki yatırımlar destek kapsamı dışındadır. Bu destek programı ile üretim ve işleme yapan işletmeler desteklenmektedir. Satışa hazır ürünlerin satın alınarak pazarlanması faaliyeti “perakendecilik” faaliyeti olarak nitelendirilmekte olup, bu tur faaliyetler için yapılacak yatırımlar destek kapsamında

değildir.

10. IPARD II kapsamındaki Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımlarının uygulama süresi ne kadardır?

Yatırımın uygulama süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süredir.

Yatırımın uygulama süresi başvuru sahibi tarafından başvuru formu ve iş planında belirtilecektir ve iş planı hazırlanırken ve faaliyetler planlanırken bu süreye dikkat edilecektir.

TKDK tarafından başvuruların ilk kabul edilmeye başladığı tarih ile olası sözleşme imzalama tarihi arasındaki sure takriben 7 (yedi) aydır.

11. IPARD II kapsamındaki Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması yatırımları için başvuru süresi nedir?

Başvurular 06.09.2017 tarihi saat 09:00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 26.09.2017 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28.09.2017 saat: 18.00’dır

Paylaş :