Fon Havuzu
Paylaş :

HİBE ŞEKLİNDE YAPILAN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEĞİ PROGRAMINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER 2017

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programında 08/04/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle önemli değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler kısaca şu şekilde,

1- Teknolojik ürünlerin hibe şeklinde desteklenmesine ilişkin yönetmelikteki HİBE desteğinin kapsamına

a) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile

b) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler dâhil edildi.

2- “Başvuru dokümanı” tanımı yerine “Başvuru formu” tanımlandı ve form içeriğinin ihtiyaçlar doğrultusunda Genel Müdürlükçe güncelleneceği hüküm altına alındı.

3- Değerlendirme komisyonu üye profili değiştirildi. Ayrıca komisyonda yedek üye olmayacak. Yeni değerlendirme komisyonunun oluşumu şöyle,

-Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı başkanlığında;

- Alanında uzman öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça görevlendirilecek iki üye,

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) meclis veya sektör temsilcileri,

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) meclis veya sektör temsilcileri,

- Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile kanunla kurulan vakıflar, dernekler veya meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından bir üye,

- Bakanlık personelinden bir üye

4- “Tamamlama belgesi”nin tanımı yapıldı. Tamamlama Belgesi, yatırımını tamamlayan işletmeler için Genel Müdürlükçe düzenlenen belge olarak tanımlandı.

 

5- Kredi faiz desteği kaldırıldı. Dolayısıyla Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamından kredi faiz desteği çıkarılmış oldu.

6- Yatırım projesini yerinde incelemek üzere Genel Müdürlükçe görevlendirilen personel sayısı ikiden bire düşürüldü.

7- Başvuruların değerlendirme Komisyonu tarafından karara bağlanma süresi 85 iş gününden 45 iş gününe düşürüldü.

8- Mikro işletmeler destek kapsamına alındı.

9- Geri ödemesiz olarak HİBE şeklinde verilen makine ve teçhizat desteği tutarlarının destek oran ve tutarlarında artış yapıldı.

Yeni destek tutarlarının oran ve limitleri şu şekilde;

- Mikro işletmeler için, ithal alımlarda yatırım proje tutarının en fazla %60’ı, yerli alımlarda %80’i. Bu destek tutarının üst limiti 8.000.000 TL dir.

- Küçük işletmeler için, ithal alımlarda yatırım proje tutarının en fazla %50’si, yerli alımlarda %70’i. Bu destek tutarının üst limiti 7.000.000 TL dir.

- Orta büyüklükteki işletmeler için, ithal alımlarda yatırım proje tutarının en fazla %40’ı, yerli alımlarda %60’ı.  Bu destek tutarının üst limit 6.000.000 TL dir.

- Büyük işletmeler için, ithal alımlarda yatırım proje tutarının en fazla % 10’u, yerli alımlarda %30’u. Bu destek tutarının üst limiti 3.000.000 TL dir.

 

10- Desteklenmeyen harcama kalemlerinden “gibi harcamalar”  ibaresi kaldırılarak durum netleştirildi ve “Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri” desteklenmeyen harcama kalemleri arasında sayıldı.

11- Teknolojik ürün yatırım HİBE destek programından yararlanılarak alınan makine ve teçhizatın elden çıkarılmasına ilişkin süre,

“Bakanlık desteğinin ödendiği tarihten” itibaren değil “Bakanlıkça Tamamlama Belgesinin düzenlendiği tarihten” itibaren hesaplanacak ve söz konusu süre 5 yıl değil 3 yıl uygulanacak. Yani destek kapsamında alınan makine teçhizat 3 yıl sonra elden çıkarılabilecek.

12- Yatırımın sonuçlandırılması sürecinde de değişikliğe gidildi. Yatırımı tamamlayan işletmenin sonuç raporunu Genel Müdürlüğe sunmasından sonra düzenlenen yatırım tamamlama belgesinin düzenlenmesi aşamasında Genel Müdürlük personeli ve konusunda uzman en az bir öğretim üyesi yapılan harcamaları yerinde inceleyecek ve denetleyecek. Yerinde inceleme ve denetleme hükmü ile öğretim üyesinin süreçte yer alması konusu Yönetmeliğin daha önceki metninde yoktu.

13- Yatırımın tamamlanmasından itibaren yıllık olarak verilmesi gereken Gelişme Raporu artık 5 yıl boyunca değil 3 yıl boyunca verilecek.

14- Başvuru değerlendirme, izleme ve denetimde komisyon üyesi veya izleyici olarak görevlendirilen alanında uzman kişilerin ücretlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri değil  635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacak.

Paylaş :