Uzman görüşleri

“İZAHA DAVET”; YENİ BİR VERGİ MÜESSESESİ

Yazar: Fon Havuzu. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi Usul Kanununun  370 inci maddesindeki "İzaha davet" uygulamasının detayları açıklandı.  Tebliğ ile izaha davetin kapsamı ve şekl...

Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS)’nde tarım için belirlenen tedbirler

Yazar: Fon Havuzu. Özet: Bu makalede 7 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan ve 2023 yılı hedefini gösteren “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019)”nda tarım sektörü için belirlenen amaç,  hedef,   politika ve te...

Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS)’nde tarım sektörünün mevcut durum analizi

Yazar: Fon Havuzu. Özet: Bu makalede tarım sektörünün içinde bulunduğu durumun 7 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında  yayımlanan ve 2023 yılı hedefini gösteren “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019)...

UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI NASIL OLACAK

Yazar: Fon Havuzu.   23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  GVK’nun mükerrer 121 inci maddesinde  vergiye uyumlu mükellefl...

İPEKBÖCEKÇİLİĞİ DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Yazar: Fon Havuzu. Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz, Hindi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Rehberi  güncellenerek  yayımlandı. Rehber, ipekböcekçiliği üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi için damızlık işletmelerinin ve ticari mode...