EK-1:

FONHAVUZU.COM KULLANIM KOŞULLARI

1. KULLANIM KOŞULLARI

www.fonhavuzu.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.fonhavuzu.com internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

Not: Yasal yönden bağlayıcı bir anlaşmayı okumaktasınız.

1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi No:5/4  41700 Darıca - Kocaeli” adresinde mukim Netsum Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle kısaca "NETSUM" olarak anılacaktır)’dur. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “NETSUM” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. "NETSUM" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "NETSUM" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Portal”: www.fonhavuzu.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “FONHAVUZU.COM”un “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “FONHAVUZU” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “FONHAVUZU” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “FONHAVUZU” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"FONHAVUZU Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "FONHAVUZU"na talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“FONHAVUZU Hizmetleri” ("Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “FONHAVUZU” tarafından sunulan uygulamalardır. " FONHAVUZU", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“İlan”: Kullanıcıların görüntülemesi amacıyla Portalda yayımlanan her türlü fon, mevzuat, haber vb. “İçerik”.

"FONHAVUZU Arayüzü" : FONHAVUZU ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "FONHAVUZU Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “FONHAVUZU”na ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

FONHAVUZU Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “FONHAVUZU.COM”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. FONHAVUZU HİZMETLERİ

3.1. "FONHAVUZU", kendisi veya "Üye"ler tarafından "FONHAVUZU Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "FONHAVUZU Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "FONHAVUZU", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, ilanlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. "FONHAVUZU", “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. "FONHAVUZU", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "FONHAVUZU", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. FONHAVUZU PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “NETSUM”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından "FONHAVUZU Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "FONHAVUZU", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “NETSUM”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “NETSUM”un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "NETSUM"un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "NETSUM"un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. "NETSUM", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahip olması durumunda, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “Portal” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına alır ve saklar.

4.7. "NETSUM", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "NETSUM" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. FONHAVUZU.COM’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, NETSUM’un işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.8. FONHAVUZU, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının FONHAVUZU’na yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "FONHAVUZU"nun “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "NETSUM’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. “NETSUM”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “FONHAVUZU Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “FONHAVUZU” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “NETSUM” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "NETSUM’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. "Portal"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Portal"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "NETSUM"un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “NETSUM”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. “Portal”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “NETSUM”un sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

4.13  Siteyi ziyaret eden veya kullanan kişiler, yürürlükteki mevzuat ve bu Kullanım Koşullarını ihlal edemezler. Ettikleri takdirde, FonHavuzu.com, ilgili kullanıcının Siteyi kullanmasına son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmasına engel olabilir veya kullanıcı aleyhine dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

4.14  FonHavuzu.com, ulusal ve uluslararası kuruluşların kamuoyuna çeşitli yollarla ilan ettikleri fon kaynaklarını en doğru, kolay anlaşılır ve takip edilebilir şekilde kullanıcılara sunma amacıyla faaliyet göstermekte ve bu alanda elinden gelen tüm gayreti göstermektedir. Ancak, fon sağlayan kuruluşların ve bilgi kaynaklarının çeşitliliği, fon sağlayan kuruluşların sağladıkları fonlara ilişkin bilgileri değiştirmeleri ya da teknik nedenlerden dolayı Site'nin kullanıcılara sunduğu bilgilerde bazı hatalar çıkabilir. Siteyi ziyaret eden ya da kullanan kişiler, bazıları çok bilinen hususlar olsa da, aşağıda belirtilen maddeleri kabul etmiş sayılırlar:

 • “Portal”da yayınlanan her hangi bir bilginin varlığı, bir fon kaynağının ilgili kullanıcıya tamamen ya da kısmen tahsisi anlamına gelmez.
 • “Portal”da yayınlanan her hangi bir bilgiye ulaşan kullanıcı, ilgili fon kaynağına erişim konusunda bir öncelik sahibi değildir.
 • “Portal”ı kullanan kişiler, ilgili fon kaynağının öngördüğü başvuru sürecini kendileri tamamlarlar.
 • “Portal”ı kullanan kişiler, her hangi bir fon kaynağına ilişkin her hangi bir bilginin Sitede yer almaması neticesinde hak kaybı iddiasında bulunamazlar.
 • FonHavuzu.com, Siteyi kullanan kişilerin, ilgili fon kaynağına başvuru için yeterliliği ya da yetersizliği konusunda bilgi sahibi değildir. Sitede görüntülenen bilgiler, ilgili kişinin yaptığı seçimlere göre sıralanır.
 • “Portal”da yayınlanan her hangi bir bilgi üzerinden ulaşılabilecek başka bir kuruluşun diğer alanlardaki faaliyetleri hakkında ortaya çıkabilecek tartışmalı durumlarda, FonHavuzu.com sorumlu tutulamaz. FonHavuzu.com olarak, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için mümkün olan en geniş ölçekte, doğru ve güncel bilgileri bir araya getirmeye çalıştığımızı unutmayınız.
 • “Portal” üzerinden erişilen bilgiler ile yapılan tüm başvurularda, ilgili fonu sağlayan kuruluşun fon başvurusu için ortaya koyduğu politika, şart ve benzeri yükümlülükler açısından kullanıcılar sorumludur. “FONHAVUZU”nun bu durumda her hangi bir yükümlülük altına girmesi söz konusu değildir.
 • FonHavuzu.com, bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısında meydana gelebilecek bir aksaklık sebebiyle, sitenin her zaman, her yerden, kesintisiz ve hatasız erişilebilir olacağını garanti etmez. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır.
 • “Portal”da yer alan tüm bilgilerin ilgili fona yapılacak başvuru sürecinde teyit edilmesi, kullanıcının sorumluluğundadır.
 • Bazı fonlar için son başvuru tarihlerinde değişiklik olabilmektedir. Bu sebeple, ilgili fonu takip eden kullanıcının FonHavuzu.com'da yapılacak güncellemeleri takip etmesi gerekmektedir.
 • Fonlara ait bilgilerin, başvuru koşullarının ve tarihlerinin, fonu sağlayan kuruluş tarafından değiştirilmesi halinde; zaman farkı, erişim sorunları veya benzer bir sebeple FonHavuzu.com'un bilgiyi güncelleyememesi halinde, kullanıcılar her hangi bir hak talebinde bulunamaz.
 • Çok farklı sebeplerle, fon kaynaklarına ilişkin başvurular askıya alınabilmekte, ertelenebilmekte, iptal edilmekte veya ilgili fon kaynağı kapatılabilmektedir. Bu durumda, FonHavuzu.com en güncel bilgiyi size sağlamaya çalışacaktır. Ancak, söz konusu durumlarda kullanıcıların NETSUM'a karşı her hangi bir yükümlülük iddia etmeleri mümkün değildir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "FONHAVUZU Veritabanı", "FONHAVUZU Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "FONHAVUZU"nun telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "FONHAVUZU"na ait ve/veya "FONHAVUZU" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "FONHAVUZU" hizmetlerini, "FONHAVUZU" bilgilerini ve "FONHAVUZU"nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "FONHAVUZU" hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "FONHAVUZU" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "FONHAVUZU"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "FONHAVUZU" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "FONHAVUZU"; "FONHAVUZU" hizmetleri, "FONHAVUZU" bilgileri, "FONHAVUZU" telif haklarına tabi çalışmaları, "NETSUM" ticari markaları, "NETSUM" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"NETSUM", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "NETSUM"un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "NETSUM"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. SORUMLULUK REDDİ

FonHavuzu.com tamamen bilgilendirme amaçlı bir uygulamadır. “Portal”da duyurusu yapılan hiçbir fon ( hibe, destek veya teşvik programı) NETSUM tarafından sağlanmamaktadır. FonHavuzu.com’da yayınlanan fonların doğruluğu fon sağlayıcının bilgi kaynağına bağlı bulunmaktadır. Fon sağlayan kurum fonlar üzerinde değişiklik yapabilir ya da fonları tamamen iptal edebilir. Bu tür durumlarda “Kullanıcı”nın ilgilendiği programları dikkatle takip etmesi gerekmektedir.

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "FONHAVUZU" tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.