FonHavuzu.com Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi No:5/4  41700 Darıca - Kocaeli” adresinde mukim Netsum Bilgisayar Sanayi ve Limited Şirketi (bundan böyle kısaca "NETSUM" veya “FONHAVUZU” olarak anılacaktır) ile FONHAVUZU.com Portalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve FONHAVUZU.COM Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Portal”: WWW.FONHAVUZU.COM isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “NETSUM”un “Hizmetlerini” sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “FONHAVUZU” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “FONHAVUZU” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “FONHAVUZU” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"Üyelik Sözleşmesi": “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

" FONHAVUZU Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda " FONHAVUZU"na talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“FONHAVUZU Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “FONHAVUZU” tarafından sunulan uygulamalardır. " FONHAVUZU", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayımlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“İlan”: Kullanıcıların görüntülemesi amacıyla Portalda yayımlanan her türlü fon, mevzuat, haber vb. “İçerik”.

"FONHAVUZU Arayüzü" : NETSUM ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve " FONHAVUZU Veritabanı"’ndan sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “FonHavuzu.com”a ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

FONHAVUZU Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “FONHAVUZU.COM”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Bana Özel” sayfası: "Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “FONHAVUZU” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “FONHAVUZU” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcılar, “ Üye Kaydı”, “Kayıt”, “Şimdi Katılın” “Fonhavuzu.com'a Katılın”, “Kaydolun” veya benzeri işlemleri yaparak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya (Fonhavuzu.com ve barındırdığı uygulamalar (Fonlar, Uzman Havuzu, Fon Mevzuatı, Uzman Görüşleri, Yazarlar gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Fonhavuzu.com’dan erişilebilen tüm araçlar, uygulamalar, özellikler, ürün ve hizmetler), ilgili mobil uygulamalar, geliştirici platformları, özellikli hizmetler veya bu hizmetlerin bir parçası olarak sunulan içerik veya bilgiler dahil, hep birlikte “Hizmetler”i) kullanarak, (Hizmetleri bir şirket adına kullanıyor olsalar bile) hukuki olarak bağlayıcı bir anlaşma akdetmiş olduğunu kabul etmiş olur.

4. Üyelik Şartları

4.1 "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak ve “FONHAVUZU” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 “FONHAVUZU” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin “FONHAVUZU" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4.3 İşbu “Anlaşma” bu Kullanıcı Anlaşmasını ve Gizlilik Politikası ve belli özellikleri ilk kullandığınızda (bir içerik paylaşırken, yazılım uygulamalarımızdan birini indirirken veya reklam satın alırken) görüntülenen diğer koşulları içerir ve bu hükümler çeşitli zamanlarda Fonhavuzu.com tarafından güncellenebilir. Eğer bu Anlaşmayı kabul etmiyorsanız, “Şimdi Katılın” (veya benzeri) seçeneklere tıklamayın ve Hizmetlerimizden hiçbirine erişmeyin veya kullanmayın.

Hizmetlerimizin kayıtlı kullanıcıları “Üye” ve kayıtlı olmayan kullanıcılarımız “Ziyaretçi” olarak adlandırılır. İşbu Anlaşma her iki grup için de geçerlidir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Üye”, “NETSUM”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “NETSUM”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “NETSUM”a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “NETSUM” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, “NETSUM Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “NETSUM”un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4. "Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "NETSUM", "Üye" tarafından "NETSUM"a iletilen veya "Portal" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "NETSUM"un yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "NETSUM"un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "NETSUM" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “NETSUM”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “NETSUM Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “NETSUM” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “NETSUM” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "NETSUM’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “NETSUM”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “NETSUM”u ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.9. “Üye” ücretli hizmetlerden herhangi birini satın alması durumunda, yürürlükteki ücret ve vergileri “FONHAVUZU”na ödemeyi kabul etmektedir. Bu ücretleri ödememesi durumunda “Üye”nin yararlandığı ücretli hizmetler feshedilebilir. Ücretli hizmetlerin satın alınacağını esnada detaylı bilgi ve koşullar Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Hizmet Sözleşmesi ile “Üye”ye sunulacaktır.

5.1.10. “Üye” bilgi paylaştığında, diğer kişiler bu bilgileri görebilir, kopyalayabilir ve kullanabilir.

Fonhavuzu Hizmetleri çok farklı şekillerde mesaj gönderme ve bilgi paylaşımına olanak vermektedir (örn. profiliniz, etkinlikleriniz, makale, yayın ve bloglarınız, ilanlar gibi). “Üye”nin paylaştığı veya gönderdiği bilgi ve içerikler diğer Üyeler tarafından (veya herkese açık ise) tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Ayarları kullanımınıza sunduğumuzda, size ait içerik veya bilgileri kimlerin görebileceği ile ilgili yaptığınız tercihlerin sorumluluğu “Üye”ye ait olup (örn. ağınız yerine bir grupla paylaşma, içeriğin genelden daha kısıtlı bir görünüme ayarlanması, profil görünürlüğünün kısıtlanması veya profil değiştirildiğinde, tavsiyede bulunulduğunda, ya da birilerinin paylaşımlarını takip ettiğinde bunları kullanıcıların bilmesine izin vermeme). Bir mesaj gönderme gibi diğer etkinlikler varsayılan olarak gizlidir ve sadece gönderilen kişi tarafından görülebilir.

5.1.11. “Üye” bildirimlerin kendisine şu şekillerde sunulabileceğini kabul etmektedir: (1) Hizmet üzerinde bir banner ile veya (2) verdiğiniz adrese gönderilen bir e-posta ile veya (3) cep telefonu, sabit telefon veya posta gibi diğer yöntemlerle. ”Üye” iletişim bilgilerini güncel tutmayı kabul etmektedir.

“Üye” hangi tür mesajları almak istediğini kontrol edip sınırlamak amacıyla, kendine ait Fonhavuzu.com ayarlarını gözden geçirmesi gerekir.

5.1.12. Fonhavuzu.com bir depolama hizmeti değildir. “Üye”, yürürlükteki yasalarca gerekmedikçe ve “Gizlilik Politikası”nda ve “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, “Üye”nin veya diğer kullanıcıların sunduğu herhangi bir bilgi veya içeriği depolama, muhafaza etme veya “Üye”ye bir kopyasını sunma yükümlülüğü olmadığını kabul etmektedir.

5.2. "NETSUM"un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "NETSUM", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "NETSUM Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “NETSUM” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "NETSUM", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "NETSUM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "NETSUM"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "NETSUM" yapabilir. "NETSUM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Portal" üzerinden, "NETSUM"in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "NETSUM" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "NETSUM"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "NETSUM", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "NETSUM" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.5. "NETSUM"un, "NETSUM" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6. “FONHAVUZU”nun sunduğu Hizmetlerle ilgili herhangi bir bilgi veya içeriği yayınlama yükümlülüğü yoktur ve bunları bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın kendi takdir yetkisinde olmak üzere kaldırabilir.

6. Gizlilik Politikası

6.1 “NETSUM”, "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “NETSUM” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. “NETSUM”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda FonHavuzu.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “NETSUM”un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. “NETSUM”UN belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

"Üye"ler, "NETSUM" hizmetlerini, "NETSUM" bilgilerini ve "NETSUM"in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "NETSUM"un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde “Üyeler” "NETSUM" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "NETSUM"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Fonhavuzu.com, Hizmetlerdeki tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutmaktadır. Örneğin, Fonhavuzu.com,  Fonhavuzu.com ile bağlantılı olarak kullanılan diğer Fonhavuzu.com ticari markaları, hizmet işaretleri, grafik ve logoları Fonhavuzu.com'un ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari marka ve logolar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

8. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

"NETSUM", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da yayımlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "NETSUM" işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "NETSUM" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "NETSUM"dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "NETSUM"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. "NETSUM" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda "NETSUM"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"NETSUM"u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Genel Hükümler

İşbu Anlaşma üzerinde yetki sahibi bir mahkemenin herhangi bir kısmın uygulanamaz olduğuna hükmetmesi halinde, bu hüküm sözleşmenin diğer maddelerine halel getirmez ve diğer maddeleri aynen yürürlüğünü korur.  Yasaların izin verdiği ölçüde, Anlaşmanın Türkçe sürümü bağlayıcıdır ve diğer çeviriler sadece kolaylık olması açısından sunulmuştur. İşbu Anlaşma ve buna bağlı Ön Bilgilendirme Formu, Site Kullanım Şartları, Mesafeli Hizmet Sözleşmesi ile bu düzenlemelerde atıfta bulunulan diğer şartlar,  (Hizmetlerin herhangi bir özelliğini kullanırken tarafımızca sunulabilecek ek koşullar ile birlikte), Hizmetler ile ilgili olarak aramızdaki yegane anlaşmadır ve Hizmetlerle ilgili olarak daha önce yapılan tüm anlaşmaların yerine geçmektedir.

İşbu Anlaşmanın ihlal edilmesi ile ilgili herhangi bir eylemde bulunmamamız halinde, bu durum Fonhavuzu.com'un işbu Anlaşmayı uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmemektedir. İşbu Anlaşmayı (veya üyeliğinizi veya Hizmetleri kullanımınızı) iznimiz olmadıkça başka birine devredemez veya transfer edemezsiniz. Bununla birlikte, izninizi almak zorunda olmaksızın Fonhavuzu.com işbu Anlaşmayı satın alan ortaklarına veya herhangi bir tarafa devredebilir. İşbu Anlaşmanın üçüncü taraf hak sahibi yoktur.

İşbu Anlaşma hükümlerini değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız ve herhangi bir değişiklik yaptığımızda size bildirimde bulunacağız ve bu değişikliklerin geriye dönük olamayacağını kabul etmekteyiz. Bu değişiklikleri kabul etmezseniz, Hizmetleri kullanmayı durdurmanız gerekir.

Bize hukuki bildirim göndermenin tek yolu 13. Bölümde belirtilen adres olduğunu kabul etmektesiniz.

13. Bizimle Nasıl İletişime Geçersiniz

Bildirim veya tebliğ göndermek için, lütfen aşağıdaki yöntemlerle bizimle iletişime geçin:

ÇEVRİMİÇİ OLARAK şu adresten: http://fonhavuzu.com/destek

VEYA POSTA YOLUYLA aşağıdaki adreslerden: Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi No:5/4  41700 Darıca - Kocaeli

14. Sorumluluk Reddi ve Yükümlülüğün Sınırı

14.1. Garanti Olmaması

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, FONHAVUZU.COM (VE HİZMETLERİ SUNMAK İÇİN FONHAVUZU.COM'UN ÇALIŞTIĞI KİŞİLER) (A) TÜM ZIMNİ TAAHHÜTLER VE BEYANLARDAN VAZGEÇMEKTEDİR (ÖRN. TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VERİLERİN DOĞRULUĞU VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ); (B) HİZMETLERİN HERHANGİ BİR KESİNTİ VEYA HATA OLMAKSIZIN ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR VE (C) HİZMETLERİ (İÇERİK VE BİLGİLER İLE BİRLİKTE) “OLDUĞU GİBİ” VE “KULLANILABİLİR OLDUĞU MÜDDETÇE” SUNMAKTADIR.

“Üye” sunulan hizmetlerden, bir kısmının sağlayıcısı tarafından kaldırılması (ilanın geri çekilmesi, teşvikin kaldırılması yahut şartlarının değiştirilmesi vb) ile uzman kişi/kişilerin verdiği bilgilerin hatası, üyeler arasındaki bilgi alışverişi yahut profesyonel iş hizmetinde oluşan durumların hiçbir surette Fonhavuzu.com’un sorumluluğunda olmadığını kabul etmektedir.

 

14.2. Sorumluluğun Olmaması

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE (VE FONHAVUZU.COM İŞBU SÖZLEŞMENİN YERİNE GEÇECEK YAZILI FARKLI BİR SÖZLEŞME AKDETMEDİKÇE), FONHAVUZU.COM (VE HİZMETLERİ SUNMAK İÇİN FONHAVUZU.COM'UN ÇALIŞTIĞI KİŞİLER) HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK “ÜYE”YE VEYA DİĞERLERİNE KARŞI DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA CEZAİ HASAR YA DA HERHANGİ BİR VERİ, FIRSAT, İTİBAR, KÂR VEYA GELİR İÇİN (ÖRN. RAHATSIZ EDİCİ VEYA ALÇALTICI BEYANLAR, ARIZALI SÜRE VEYA KAYIP, “ÜYE”NİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN VEYA İÇERİĞİNİN KULLANIMI VEYA BUNLAR ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER) SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HİÇBİR DURUMDA, FONHAVUZU.COM'UN (VE HİZMETLERİ SUNMAK İÇİN FONHAVUZU.COM'UN ÇALIŞTIĞI KİŞİLERİN) YÜKÜMLÜLÜĞÜ TOPLAMDA TÜM TAZMİNAT TALEPLERİ İÇİN (A) “ÜYE”NİN ÜCRETLİ BİR HİZMET İÇİN SON AYLIK VEYA YILLIK ÖDEMESİNİN BEŞ KATINI VEYA (B) 1000 TL'Yİ GEÇEMEZ.

FONHAVUZU.COM'A BU HASARIN OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ VE BU ÇÖZÜMLER AMACINA ULAŞMAMIŞ OLSA BİLE, BU YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI “ÜYE” VE FONHAVUZU.COM ARASINDAKİ PAZARLIĞIN BİR PARÇASIDIR VE TÜM SORUMLULUK TALEPLERİ İÇİN GEÇERLİDİR (ÖRN. GARANTİ, HAKSIZ FİİL, İHMAL, ANLAŞMA, YASA).

15. Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

16. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

16.1 “Üye”, “Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası, Ek-3 Fonhavuzu Hizmetleri  ile “Portal”da yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Portal”da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:

Ek-1 Kullanım Koşulları (görmek için tıklayınız)

Ek-2 Gizlilik Politikası (görmek için tıklayınız)

Ek-3 FonHavuzu Hizmetleri (aşağıda yer almaktadır)

 

 

Ek-3 FonHavuzu Hizmetleri

 

1. Listeleme Hizmetleri

1.1 Bu “Hizmet” “FONHAVUZU Veri Tabanında” yer alan ilan içeriklerinin ve diğer verilerin “FONHAVUZU” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “FONHAVUZU” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Üye”lerin ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda ilanların ve diğer verilerin “Kullanıcı” tarafından “FONHAVUZU” tarafından belirlenen sıra dahilinde “FONHAVUZU” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “FONHAVUZU” veritabanına gelen sorguların “FONHAVUZU” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Üye”ye gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar ve diğer veriler, otomatik olarak listelenir.

1.2 “FONHAVUZU” “Portal”ında görüntülenecek ilan ve verilerin hangilerinin ücretsiz görüntülenebileceğini, hangilerinin ücretli olarak görüntülenebileceğini; ilanların ve diğer verilerin hangi detayda gösterildiğinde ücretsiz olacağını; hangi detayda gösterildiğinde ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “FONHAVUZU”na aittir. “FONHAVUZU” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları ve diğer ücretsiz verileri “FONHAVUZU”nun “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “FONHAVUZU” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları ve diğer verileri için “FONHAVUZU” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların ve diğer verilerin aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “portal” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “FONHAVUZU”nun belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise “FONHAVUZU” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

 2. Abonelik

2.1 Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlara diğer ilanlardan farklı biçimlerde daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “FONHAVUZU” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Abonelik) hizmetlerinden yararlanabilirler.

2.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “FONHAVUZU Üyelik Hesabı” üzerinden seçtikleri ilanları takip etme imkanı sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti FONHAVUZU tarafından belirlenen Abonelik seçeneklerinden birinin ya da birkaçının Üye tarafından seçilmiş olması halinde; Üye tarafından seçilmiş olan Abonelik ya da Aboneliklerin özelliklerine göre, Listelemede aynı abonelik ya da abonelikleri seçmemiş “Üye”lerden farklı biçimlerde ilan ve diğer verilerin içerikleri görüntülenecektir. Abonelik sadece seçimi yapan “Üye”ye aittir, üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir “Üye” veya kişiye aktarılamaz, aboneliğin FONHAVUZU kaynaklı sayfa hatalarından yada FONHAVUZU veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle kullanılmasında doğacak süre kaybı FONHAVUZU tarafından aboneliğin süresine sorunlu saatler veya günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

2.3 Abonelik içerik ve ücretleri FONHAVUZU tarafından belirlenir. FONHAVUZU söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Aboneliği devam eden “Üye”nin sözleşmelere ve site kurallarına aykırı hareket ettiği durumlarda FONHAVUZU aboneliği sona erdirir ve abonelik sahibine (Üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

2.4 Hediye Aboneliklerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanım koşullarının veya site kurallarının ihlali durumunda Abonelik kullanım hakkının FONHAVUZU tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan Aboneliklerin kullanılmamış olanlarına karşılık abonelik sahibine (Üye’ye) herhangi bir ödeme iadesi yapılmaz.

2.5 FONHAVUZU tarafından “Portal”da sunulan Abonelik hizmetlerine http://fonhavuzu.com/odeme-islemleri  sayfasından ulaşılabilir.

 

3. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "FONHAVUZU" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.