Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi

MADDE 20 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine (TÜRKVET, KKKS, AKS) kayıtlı yetiştiricilere sözleşmede taahhüt ettikleri destekleme şartlarını yerine getirmeleri halinde ödeme yapılır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanacak yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

b) Koruma desteklemesinden ilk defa yararlanmak için müracaat edecekler, bu Tebliğin yayımından itibaren 30 gün içinde il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve ikamet belgesi ile başvurur. Daha önceki yıllardan projede olup sözleşmesi olanlar, bittiği tarih itibariyle yenilemek için başvurur. Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Projeye seçilen yetiştiriciler proje gerekliliklerini yerine getireceğine dair, içeriği TAGEM tarafından belirlenen sözleşmeyi imzalar.

c) Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde, karşılarında gösterilen ırk ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılır.  

 

Irk

İl

Toplam Desteklenecek

Hayvan Sayısı (Baş/Koloni)

Boz Sığır Irkı

Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli

2.000

Boz Sığır Irkı

(Pedigrili Koruma Desteği)

Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli

500

Yerli Kara Sığırı

Ankara, Antalya, Çankırı, Konya, Karaman

2.000

Yerli Kara Sığırı

(Pedigrili Koruma Desteği)

Ankara, Çankırı, Konya, Karaman

500

Yerli Güney Sarısı Sığırı

Adana, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mersin, Osmaniye

2.000

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı

Erzurum, Kars, Artvin

1.000

Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı

Hatay, Şanlıurfa, Mersin

2.000

Zavot Sığırı

Ardahan, Kars

1.500

Sakız Koyunu

İzmir

500

Kıvırcık Koyunu

Kırklareli

1.000

Gökçeada Koyunu

Çanakkale

1.000

Karagül Koyunu

Tokat

1.000

Çine Çaparı Koyunu

Aydın

500

Hemşin Koyunu

Artvin, Erzurum

1.000

Norduz Koyunu

Van

1.000

Dağlıç Koyunu

Afyonkarahisar, Konya

1.000

Tuj Koyunu

Ardahan, Kars

500

Karakaçan Koyunu

Balıkesir

500

Kilis Keçisi

Kilis, Hatay

1.000

Honamlı Keçisi

Antalya, Isparta, Konya

1.000

Abaza Keçisi

Artvin

500

Kaçkar Keçisi

Artvin

500

Osmanlı (Gürcü) Keçisi

Ardahan

500

Ankara (Tiftik) Keçisi

Siirt

1.000

Halep Keçisi

Gaziantep, Hatay

1.000

Norduz Keçisi

Van

500

İspir Keçisi

Rize, Erzurum

500

Mahalli Keçisi

Diyarbakır

1.000

Kafkas Arısı

Ardahan, Artvin

10.000

 

ç) Yerinde koruma esasları şunlardır:

1)  Doğal yetiştirme ortamında koruma; (c) bendinde belirlenen illerde seçim komisyonunca uygun görülen ve son 1 (bir) yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış işletmeler tercih edilir. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) uzak olan, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan işletmelerin aynı yerleşim yerinde olması tercih sebebidir.

2) Pedigrili koruma desteği; Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar, ırk özelliklerinin bozulmaması ve sözleşme şartlarının sağlanması halinde, kültür ırklarının yetiştirildiği işletmelerde, aşım/tohumlama kaydı, yıl içinde doğum olması halinde yavrunun ana-baba bilgileri, doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlıkları kayıt altına alınması halinde Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar için ödenir. Bu işletmelerden korumaya alınan hayvan sayısı toplam kapasitenin %20’sini geçemez ve bir işletmede korumadaki hayvan sayısı 10 başın altında olamaz.

3) Koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, proje lideri ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan proje liderinin onayladığı ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak asgari erkek/dişi hayvan sayısı sözleşmede belirtilir. Bu sürü birden fazla yetiştiricinin iştiraki ile de oluşturulabilir. En az yetiştirici ile bu hayvan sayısının temin edilebileceği işletmelere öncelik verilir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlardan en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler projeye müracaat edebilir.

4) Koruma sürüsünde, proje liderinin önerisi doğrultusunda akrabalı yetiştirmeye yol açmayacak yetiştirme modeli uygulanır ve her hayvan/kovan numaralandırılarak kayıt altına alınır.

5) Yetiştirici, dişi ve erkek hayvan ile kovan sayısını sözleşmede belirtilenin altına düşüremez, sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerden dolayı eksilen miktar proje liderinin önerisi doğrultusunda tamamlanır. Hayvan sayısında artırım söz konusu ise, güncel sayı üzerinden bir sonraki yıl için sözleşme yenilenebilir. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara kimliklendirme ve koruyucu sağlık hizmetlerinde öncelik verilir.

d) Sözleşme, hak ediş ve ödemelere ilişkin hususlar şunlardır:

1) Enstitü Müdürlüğü ile yetiştirici/yetiştirici temsilcisi arasında TAGEM tarafından hazırlanan sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmaz. Desteklenecek hayvan miktarı yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısını geçemez. Sözleşme süresi sona ermeden; sözleşmede yer alan mücbir sebepler hariç her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştiriciden, sözleşme süresince ödenen destek yasal faizi ile geri alınır. Mücbir sebepten dolayı azalma durumunda ceza uygulanmaz, mevcut hayvan/kovan sayısı kadar icmal hazırlanır. Destekleme sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme yenilenmediği/yenilenemediği takdirde mevcut sürü, seçim komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü rayiç bedeli üzerinden sözleşme yapılarak başka bir yetiştiriciye veya enstitüye devredilebilir.

2) Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek en geç 13/10/2017 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğü aracılığıyla il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü tarafından işletmeler ve hayvanlara ait bilgiler yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (TÜRKVET, KKKS, AKS) ulusal küpe/kovan numarası bazında kontrol edilerek hazırlanan il icmali, en geç 08/12/2017 tarihine kadar yazılı olarak ve elektronik ortamda TAGEM’e gönderilir.

e) Ekler şunlardır:

1) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Desteği Başvuru Dilekçesi (Ek-17).

2) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi Destekleme Müracaat Formu (Ek-18).

3) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi Destekleme İl İcmali (Ek-19).

(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yeni başlatılacak alt projeler için, başvuru yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi ve sözleşmeye ilişkin hususlar şunlardır:

1) Yetiştirici temsilcisinin proje uygulama esasları talimatı doğrultusunda istenilen belgelerle yapılan yazılı başvurusu, il müdürlüklerince TAGEM’e iletilir. Yapılacak teknik ve mali değerlendirmeler sonucu uygun görülen alt projeler yayımlanır.

2) Proje Uygulama Esasları Talimatında belirtilen süreç başlatılır; Projeye girmek isteyen yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Proje liderince belirlenen, il müdürlüğünce yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde kontrolü yapılan (İl/ilçe müdürlükleri, müracaat edenler arasından proje lideri tarafından seçilen hayvanların ırk, cinsiyet, tür, işletme ve sahiplik bilgisi açısından Bakanlık kayıtları ile uyumluluğunu teyit eder) hayvanlara ait seçim tutanağı proje lideri ve il müdürlüğünce imzalanarak 31/10/2017 tarihine kadar onaylanmak üzere TAGEM’e gönderilir. Tutanağın TAGEM tarafından onaylanmasından sonra proje uygulama esasları talimatı ekinde yer alan sözleşme imzalanır.

3) Projeye ilk kez dahil olacak her bir yetiştiricinin sürüsünde en az bulunması gereken 1 (bir) yaş ve üzeri anaç koyun/keçi sayısı; Maltız, Türk Saaneni keçileri ve Sakız koyunu için 40 (kırk) baş, diğer ırklar için ise 100 (yüz) baştır.

4) Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde her alt proje, 6.000 baş anaç, 300 baş erkek hayvandan oluşur ve kontrollü çiftleştirilen yeterli miktarda elit anaç koyun/keçi bulundurulur. Yeni başlayacak ve proje için yeterli hayvan materyali temininin güç olduğu ırklara ait alt projelerde 5.000 baş anaç, 250 baş erkek hayvan materyalini tamamlamak koşuluyla proje başlatılabilir ve proje sürecinde hayvan sayısı 6.000 baş anaç, 300 baş erkek hayvana tamamlanır. Projedeki hayvan sayısının mümkün olduğunca az sayıda işletmeden tamamlanması ve seçilen işletmelerdeki hayvanların büyük çoğunluğunun da projeye dahil edilmesi esastır.

5) Anadolu mandasında her alt proje, manda boğası dahil en az 800 (sekizyüz) baş anaç hayvandan oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz. Ancak projedeki eksilen hayvanlar en kısa sürede, proje kapsamındaki hayvanlardan tamamlanır.

6) İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetleri ve ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik verilir.

b) Proje yürütülen il, ırk, proje ve hayvan sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Irk ve Proje Sayısı

İl ve Proje Sayısı

Hayvan sayısı (Baş)

Akkaraman Koyunu (32)

Aksaray   (2), Ankara  (1), Bingöl   (1) , Çankırı (3), Çorum  (2), Kayseri (3), Karaman  (2), Kırıkkale  (1), Kırşehir  (2), Konya  (3), Malatya  (2), Niğde (5), Osmaniye (1), Tokat (1),Yozgat (3)

201.600

Şavak Akkaraman Koyunu (9)

Elazığ (4), Erzincan  (4), Tunceli (1)

56.700

Ankara (Tiftik) Keçisi (6)

Ankara (5), Siirt (1)

37.800

Dağlıç Koyunu  (1)

Afyonkarahisar (1)

6.300

Eşme Koyunu  (1)

Uşak (1)

6.300

Güney Karaman Koyunu  (3) (Karakoyun)

Mersin (3)

18.900

Hemşin Koyunu (4)

Artvin (4)

25.200

Honamlı Keçisi  (3)

Antalya (2), Burdur (1)

18.900

İvesi Koyunu (11)

Adana (1), Adıyaman (1), Gaziantep (2), Kilis (1), Mersin  (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa  (3)

69.300

Kangal Akkaraman Koyunu (8)

Sivas (8)

50.400

Karacabey Merinosu Koyunu (5)

Balıkesir  (1), Bursa (1), Edirne (1), Tekirdağ (1), Çanakkale (1)

31.500

Karayaka Koyunu (7)

Ordu  (2), Sinop (1), Tokat (2), Trabzon (2)

44.100

Karakaş Koyunu   (3)

Diyarbakır  (3)

18.900

Karya Koyunu  (3)

Aydın (1), Denizli  (2)

18.900

Kıl Keçisi (27)

Adana (2), Adıyaman (1), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale  (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Isparta (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (2), Karaman  (1), Konya (1), Mersin  (2), Muğla (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Yozgat (1)

170.100

Kıvırcık Koyunu (10)

Aydın (1), Balıkesir  (1), Bilecik (1), Bursa  (2), İzmir (1), Kırklareli (1), Manisa (2), Yalova (1)

63.000

Kilis Keçisi (4)

Gaziantep  (2), Kilis (2)

25.200

Koçeri Koyunu  (2)

Batman (2)

12.600

Maltız Keçisi  (2)

İzmir (1), Kırklareli (1)

12.600

Morkaraman Koyunu (10)

Ağrı  (2), Bingöl (4), Erzurum (2), Elazığ (1), Muş (1)

63.000

Orta Anadolu Merinosu Koyunu (7)

Ankara  (2), Eskişehir  (2), Karaman  (2), Konya (1)

44.100

Ramlıç Koyunu  (3)

Afyonkarahisar (1), Eskişehir  (2)

18.900

Pırlak Koyunu (7)

Afyonkarahisar  (2), Antalya (1), Eskişehir (1), Kütahya  (2), Uşak (1)

44.100

Pırıt Koyunu (2)

Isparta  (2)

12.600

Sakız Koyunu  (3)

Çanakkale (1), İzmir  (2)

18.900

Şam Keçisi (1)

Hatay (1)

6.300

Zom Koyunu  (2)

Diyarbakır (2)

12.600

Türk Saanen Keçisi (3)

Çanakkale (2), İzmir (1)

18.900

Tahirova Koyunu  (1)

Çanakkale (1)

6.300

TOPLAM

1.134.000

Anadolu Mandası (18)

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Muş, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat

30.000

 

 

 

 

         
 

 

c) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında destekleme ödemeleri: Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine dahil olan ve proje yükümlülüklerini yerine getiren yetiştiricilerin hayvanları için destekleme ödemesi yapılır. Bu hayvanların proje gereği alınan verileri,  talimat ile belirlenen süre içerisinde TAGEM tarafından istenen formatta gönderilmesi zorunludur.

1) Islah programındaki; koyun/keçiler ve yavrularına halk elinde ıslah desteği:

- Yavrularda; 2017 yılı içerisinde doğan, doğum ağırlığı dışında en az bir tartım verisi alınan kuzu/oğlak başına ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaralan), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları) şeklinde olacaktır. Ancak ırklara ve bölgelere göre 2017 yılında doğan ve proje gereği alınması gereken verileri 2018 yılına sarkan hayvanlar için 2017 yılı bütçesinden ödeme yapılır.

- Koyun/Keçilere; devam eden projelerde, 2017 yılı içerisinde doğum kaydı olan anaç koyun/keçiler, 2017 yılında yeni başlayacak projelerde ise proje materyali olarak seçilen anaç koyun/keçiler için ödeme yapılır.

- Proje Yürütme Kurulunda değerlendirilen projelere ilişkin destek müracaatları için kurulca belirlenen tarihe kadar Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder.

- İl müdürlükleri, proje liderinin müracaatı tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde işletmeler ve hayvanlara ait bilgileri yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde ulusal küpe bazında kontrol eder. Hazırlanan proje destekleme il icmali, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e gönderilir.

2) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteği:

Projeye dahil sürülerde proje liderinin belirlediği koç/teke dışında erkek materyal bulundurulmaz. Bir işletmedeki hayvanların tamamı proje kapsamında olmasa bile, proje lideri projedeki hayvanlar arasından bir sonraki yıl kullanılmak üzere yeterli sayıda koç/teke adayı ayırır. Takip eden yılda bu şekilde seçilen koç/teke dışında erkek hayvan materyali kullanılmaz.

- Proje lideri koç/teke katımından önce damızlıkta kullanılacak tüm koç/teke listesini işletme esaslı olarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir.

-  Projeli işletmelerde yirmi anaç materyale bir damızlık erkek materyal oranını geçmemek üzere halen kullanılan damızlık erkek materyale, yılı içinde ödenir.

- Halen kullanılan damızlık erkek materyal sayısının % 50 (yüzde elli)’sini geçmemek şartıyla doğan yavrulardan koç/teke adayı olarak işletme ihtiyacı için ayrılanlara ödenir.

-  Yukarıda yer alan desteklemeler, koyun/keçi ve yavru il icmali ile birlikte hazırlanır.

- Belgelendirilmesi koşuluyla damızlık olarak başka işletmelere satılan koç/tekeler için ödeme yapılır. Bu kapsamda; bir işletme için desteklenecek hayvan miktarı, işletmenin ihtiyacı ayrıldıktan sonra kalan hayvanlar için, elit sürülerde % 20 (yüzde yirmi)’sini, en az 5 (beş) yıllık bir proje dönemini tamamlamış taban sürülerde ise  % 10 (yüzde on)’unu geçemez. Satışın belgelendirilmesine ilişkin hükümler TAGEM tarafından talimatla belirlenir. Hayvan sayısı oranlarındaki küsuratlar en yakın rakama tamamlanır. Bu kapsamda, 1/11/2017 tarihine kadar il müdürlüklerine müracaatı yapılan hayvanlar için ödeme yapılır.

3) Manda desteği: Proje gerekliliklerini yerine getirmek koşuluyla anaç mandalara (damızlık dişi/erkek) ve 2017 yılı içerisinde bir yaşını dolduran  (doğum, altı ay ve bir yaş verileri alınarak, damızlık seçimi için ayrılmış) manda (düve/tosun) için ödenir. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait işletmelerde en fazla 500 (beş yüz) baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır.

ç) Ekler şunlardır:

1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme Müracaat Formu (Ek-20).

2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme İl İcmali (Ek-21).

3) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Satışı Yapılan (İhtiyaç Fazlası) Damızlık Erkek Materyal Destekleme Müracaat Formu (Ek-22).

4) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Satışı Yapılan (İhtiyaç Fazlası) Damızlık Erkek Materyal Destekleme İl İcmali (Ek-23).

5) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme Müracaat Formu (Ek-24).

6) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme İl İcmali (Ek-25).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 21 – (1) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak tabloda belirtilen oranlarda Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenir.

 

Hizmet Bedeline Konu Destek

Oran (%)

Koyun- Keçi Desteğinde

%8’i il birliklerine, bu bedelin içinden %10’u Merkez Birliğine

Buzağı/Malak/Manda Desteğinde

%3’ü il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %5’i Merkez Birliğine,

Arıcılık Desteğinde

%5’i il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden % 60’ı Merkez Birliğine

Süt Primi Ödemesinde Üretici veya Yetiştirici Birliği üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü il/ilçe üretici, il yetiştirici birliklerine bu bedelin içinden % 5’i Merkez Birliğine,

Süt Primi ve Buzağı/Malak/Manda Ödemesinde Kooperatifler üzerinden yapılan desteklemelerde

%3’ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden %25’i Merkez Birliğine,

 

 

(2) Bakanlıkça uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Projelerinde verilerin toplanmasına ilişkin giderler projeye katılan yetiştiriciler tarafından, proje hesabına yatıracakları ödemelerle karşılanır. Bu ödemeler projedeki yetiştiricinin aldığı toplam desteğin, manda ıslah projelerinde % 15’ini, koyun/keçi ıslah projelerinde % 20’sini geçemez. Bu hesaba ilişkin tüm harcamalar, Bakanlık talimatıyla belirlenir ve ilgili Birlik/Yetiştirici temsilcisi tüzel kişilik tarafından gerçekleştirilir. Proje kapsamındaki destek ödemeleri, Birlik/Yetiştirici temsilcisi üzerinden yetiştiricilere ödenir.  Bu projelerden ayrıca, bu Tebliğin 21 nci maddesi birinci fıkrasındaki hizmet bedeli kesilmez.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu olmaz.

(2) Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak için başvuran yetiştirici/üreticilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulamaları, desteklemelerin yürütüldüğü veri tabanları üzerinden, yetiştirici/üretici örgütü veya il/ilçe müdürlüğünce başvuru tarihi itibarıyla yapılır.

(3) Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak için başvuran yetiştirici/üreticiler kendilerinden istenilen belgelerle birlikte başvuruya ait döner sermaye makbuzunu da ibraz eder. Yılda birden fazla müracaatı yapılan desteklemelerde, müracaat sayısına bakılmaksızın bir dosya bedeli alınır.

(4) ESK tarafından gerçekleştirilen süt tozu alım satımı neticesindeki fark, icmal karşılığında, 2017 destekleme bütçesinin Hayvancılık Desteklemeleri kaleminden ESK’ya aktarılır. Maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki farkı gösteren ıslak imzalı ve onaylı icmaller ESK tarafından oluşturulup HAYGEM’e gönderildikten sonra, bütçe işlemlerini müteakip ESK’nın hesabına aktarılır.

Yetki ve denetim

MADDE 23 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili başvuru zamanı ve şartlarını, yerel imkânları da kullanarak duyurur.

(2) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya ve bu Tebliğin uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve öngörülmeyen durumlarda ilgili Genel Müdürlük genelge ve talimat çıkarmaya yetkilidir. Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının uygulanmasında ve oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler ile ilgili oda ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(3) Destekleme ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Çiğ süt desteklemesi için il müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listelerinin en az  %20 (yüzde yirmi)’sini hayvan sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Diğer desteklemeler için ise askı listelerinin yayınlanmasını takiben ödemeye esas icmaller ilgili Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az %5 (yüzde beş)’e tekabül eden oranda denetim yapar; kamu zararı tespiti durumunda, ilgili desteğin tamamı incelendikten sonra İcmal gönderilir.

(4) Hayvancılık desteklemelerinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonları, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konusunda ise, Proje Yürütme Kurulu yetkilidir.

(5) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan yetiştirici/üretici örgütleri, yetiştiricinin hak ediş ödemesinden doğrudan sorumludur.

Desteklemeden yararlanma

MADDE 24 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır. Ancak hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7//1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararıyla yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme faizi alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren gecikme faizi uygulanır ve 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işlem yapılır.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 26 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin arşivlerinde en az 5 (beş) yıl süre ile saklanır.

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerinin işletme ve hayvan varlıkları ile ilgili güncellenen bilgilerinin takibi ve kontrolünden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 27 – (1) 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/26) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/26) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler söz konusu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Destekleme ödemelerinde kullanılan kayıt sistemlerinin Bakanlıkça yeniden oluşturulması halinde yürütülecek iş ve işlemler talimatla belirlenir.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.