26 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30166

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/32)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alt proje: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı olarak; illerde, Bakanlık Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formata uygun olarak il düzeyinde yürütülen projeleri,

b) Anaç koyun ve keçi :1/9/2016 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,

c) Anaç manda: 1/1/2016 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,

ç) Ana arı nakliye kafesi: Çiftleşmiş ana arıların naklinde ve kolonilere kabul ettirilmelerinde kullanılan üzerinde HAYGEM tarafından verilen kod numarası, yetiştiricinin adı, soyadı veya ticaret unvanının yer aldığı taşıma kafesini,

d) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

e) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arılı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,

f) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

g) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ğ) Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS): Üreticilerin sattığı sütün aylık olarak kayıt altına alındığı, destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlıkça çiğ süt desteklemelerinde kullanılan kayıt sistemini,

h) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ı) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

i) Çiğ süt alım satım sözleşmesi: 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmeyi,

j) Çoban (sürü yöneticisi): Millî Eğitim Bakanlığı ve Bakanlık birimlerinin düzenlemiş olduğu 104 veya 120 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış işletme sahibi, işletme sahibinin eşi veya birinci dereceden akrabası ya da işletmede istihdam edilen kişiyi,

k) Damızlık ana arı ve ana arı üretim izni: Damızlık ana arı ve ana arı üretimi yapacak işletmelere verilen belgeyi,

l) Düve: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenecek olan gebe ve gebe olmayan dişi sığırı,

m) Düve desteği hibe sözleşmesi: İl müdürlüğü ile hibe almaya hak kazanan yetiştirici arasında imzalanan sözleşmeyi,

n) E-Islah: Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,

o) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan işletme sürülerini,

ö) Enstitü: TAGEM’e bağlı araştırma enstitülerini,

p) Etçi ırk: Et üretim amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını,

r) GKGM: Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

s) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak, işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi,

ş) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

t) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren, il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi,

u) Irk: Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,

ü) İKS: İpekböcekçiliği Kayıt Sistemini,

v) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

y) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

z) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,

aa) İşletme tescil belgesi: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen imzalı belgeyi,

bb) İzole bölge: Artvin ili Camili ilçesi ve Ardahan ili Posof ilçesinde saf olarak tespit edilerek tescili yapılmış Kafkas arısı (Apis mellifera caucasica)’nın koruma altında bulunduğu bölgeyi,

cc) Karar: 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

çç) Kimliklendirici: Hayvancılık konusunda eğitim almış meslek mensupları ile hayvanı tanımlama konusunda yapılacak bilgilendirme sonunda uygun görülerek Bakanlık tarafından izin verilen yer ve süre içinde hayvan tanımlama yetkisi verilen kişiyi,

dd) Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının TÜRKVET’ten aktarılarak kaydedildiği ve destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

ee) Küpe: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirtilen şartlara ve TS 7808’e uygun olarak üretilen ve yazımı yapılan kimliklendirme aracını,

ff) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,

gg) Manda Islah Sistemi (MIS): Manda türünde Soykütüğü ve Önsoykütüğü kayıtlarının yer aldığı, Bakanlık ve Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak yürütülen kayıt sistemini,

ğğ) Mastır Plan: TAGEM’in beşer yıllık dönemler halinde araştırma önceliklerini belirlediği planı,

hh) Nakil belgesi: Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde örneği verilen imzalı belgeyi,

ıı) Onaylı süt çiftliği: Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılan işletmeyi,

ii) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerini,

jj) Proje lideri: TAGEM tarafından alt projelerin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen kişiyi,

kk) Proje uygulama esasları talimatı: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları talimatını,

ll) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme projelerinde projenin işleyişi ve idari konularının görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,

mm) Resmî Veteriner Hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,

nn) Seçim komisyonu: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma projelerinde TAGEM, Enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,

oo) Serbest Veteriner Hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

öö) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

pp) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dâhil her yaştaki sığır ve mandaları,

rr) Soğutulmuş çiğ süt: Süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan çiğ inek sütünü,

ss) Soykütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

şş) Soykütüğü Önsoykütüğü Sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında E-Islah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,

tt) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici/yetiştirici temsilciliği ile Enstitü arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat/taahhütname vermiş yetiştiriciler adına yetiştirici temsilciliği ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,

uu) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

üü) Taban sürü: Ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,

vv) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,

yy) Tiftik Kayıt Sistemi (TKS): Üreticilerin sattığı tiftiğin kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı ve tiftik desteği ödemelerinde Bakanlıkça kullanılan kayıt sistemini,

zz) TÜRKVET: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan ve hayvancılık işletmelerinin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

aaa)Veteriner Bilgi Sistemi: Hayvancılık Bilgi Sisteminde (HBS) yer alan hayvan hastalıkları, aşı uygulamaları ve hayvan hastalık tazminat desteklemelerine ait kayıtlar ve benzeri bilgilerin tutulduğu sistemi,

bbb) Veteriner Sağlık Raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen şartlara ve sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

ccc) Yerinde koruma: Ait olduğu ırkın özelliklerini muhafaza etmek üzere, evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri kırsal bölgede veya o bölgede kontrollü yetiştirme yapılan işletmelerde korunmasını,

ççç) Yetiştirici temsilcisi: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi projelerinde yer alacak ve yetiştiricilerin yazılı muvafakatı/taahütnamesi ile onları temsil eden tüzel kişiliği,

ddd) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri,

eee) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen ve 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifleri,

fff) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

ggg) Yetiştirici Bölgesi:  Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip banka aracılığı ile ödenir.

Buzağı desteklemesi

MADDE 5 – (1) Buzağı desteklemesinden yararlanacak olanlar için uygulanacak şart ve kurallar şunlardır;

a) Buzağıların, TÜRKVET ve E-Islah’a kayıtlı olmaları ile 2017 yılı içerisinde doğmakla birlikte her iki veri tabanında anne ve doğum tarihlerinin aynı olması şartı aranır.

b) Buzağı, doğduğu işletmesinde en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. Doğduğu işletmesinde 4 (dört) aydan önce ölen, kesilen veya başka işletmeye gidenler bu desteklemeden yararlandırılmaz. Ancak, buzağı yetiştirmeyen entansif süt işletmeleri (en az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan), il/ilçe müdürlüğü onayı ile 4 (dört) aydan önce buzağı satabilir, bu buzağı 120 (yüz yirmi) gün yaşamış ve aşıları tamamlanmışsa desteklemeden yararlandırılır. Entansif süt işletmeleri il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder, yerinde yapılan tespit sonrası, şartları sağlayan işletmelerin listesi, il müdürlüklerince askı ve/veya hak ediş listelerinin yayınlanması öncesi HAYGEM’e bildirilir.  

c) İşletmede bulunma süresi TÜRKVET ve E-Islah’tan alınır. TÜRKVET veya E-Islah sistemlerinden birisinde 4 (dört) aydan önce sürüden çıktığı tespit edilenler, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

ç) Hastalıklardan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere tüm buzağıların programlı aşıları yapılmış ve aşı bilgileri Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Bu aşılar; dişilerde brusella, şap ve LSD (lumpy skin disease), erkeklerde şap ve LSD aşıları olup, ülke geneli yeni aşıların programlı aşı kapsamına alınması durumunda, bu aşılar da kapsama alınma tarihinden sonra doğan buzağılar için desteklemede geçerli olacaktır.

d) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.

e) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için ayrı ayrı destekleme ödemesi yapılır.

f) Destekleme ödemesi buzağının doğduğu işletme numarası üzerinden, E-Islah’ta buzağı başvuru dosyasında kayıtlı işletme sahibine yapılır.

g) Buzağının doğum bilgisi E-Islah veri tabanından alınır. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi E-Islah’ta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

ğ) Soy kütüğü buzağı desteğinden yararlanacak olanların buzağılarının E-Islah’ta kayıtlı analardan; embriyo transferi sonucu veya saf kültür ırkı veya melezi buzağıların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk veya melezi buzağıların ise herhangi bir ırktan boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu doğmuş olması gerekir. Saf Etçi ırk buzağılar, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

h) Soy kütüğü buzağı ve döl kontrolü ilave desteğinde; embriyo transferi veya suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin E-Islah veri tabanına kaydedilmiş olması gerekir.

ı) Soy kütüğü buzağı desteklemesinden yararlanacak işletmeler; 1/10/2017 tarihinden önce E-Islah’ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı durumda, bu desteklemeye müracaatını damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yapmış, 2017 yılı itibariyle soy kütüğünde üye olarak geçirdiği sürenin en az üçte ikisi kadar bir süreyle işletmesinde süt ölçümü yapmış ve soy kütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymuş olmalıdır. Soy kütüğünde kayıtlı işletmelerden bu şartları taşımayanlara, soy kütüğü buzağı desteklemesi ödenmeyip, buzağı desteği ödenir. Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü buzağı desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve bu birliğin üyesi olan il birlikleri sorumlu olup bunlar, talimat doğrultusunda süt ölçümü yapılmamasından dolayı oluşabilecek haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. E-Islah kayıtlarında, destekleme için yeterli süt ölçümü olmayan işletmeler hariç, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve/veya il birliklerinin denetimleri sonucu, talimat doğrultusunda süt ölçümü yapılmayan işletme veya iller, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yazılı olarak 15/1/2018 tarihine kadar HAYGEM’e bildirilir. Birinci dönemde ön soy kütüğü işletmesi olarak destekleme alan işletmelerin sonraki dönemde soy kütüğüne geçmesi durumunda; birinci dönemde aldığı desteklere ilave ödeme yapılmaz.

i) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET ve E-Islah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılmasından yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

j) Yetiştiriciler, işletme bilgileri ile buzağılarının desteklemeye esas kayıtlarının 1/8/2018 tarihine kadar TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarında güncellenmesinden sorumludur. Bu tarihten sonra söz konusu kayıtlara itiraz edilemez. Güncelleme başvuruları, en geç 15/7/2018 tarihine kadar yapılmalıdır.

(2) Buzağı desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

a) İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler; damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise; üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla, herhangi bir yetiştirici/üretici örgütüne üye değilse şahsen il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Yetiştirici/üretici örgütüne üye olduğu halde şahsi başvuru yapılmışsa başvuru geçersizdir.

b) Buzağı desteklemesi, soy kütüğü işletmelerinde 2018 yılında olmak üzere iki dönemde, ön soy kütüğü işletmelerinde ilki 2017 yılında olmak üzere üç dönemde yapılacak askı ve hak ediş çalışmalarıyla ödenecek olup, bu desteklemeye bir defa başvuru yapmak yeterlidir. İlk destekleme başvurusu 1/10/2017 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır, bu dönemde başvurusu olmayan yetiştiriciler sonraki destekleme dönemleri için 1/11/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında başvuru yapabilir. Her iki dönemde de destekleme başvurusu olmayan yetiştiriciler ise 1/4/2018 - 1/6/2018 tarihleri arasında başvuru yapabilir. Başvurular, başvuru tarihinden sonraki dönemde yapılacak desteklemelerde geçerli olur. 1/6/2018 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez, destekleme kapsamına alınmaz.

c) Başvurusunda usule ilişkin eksikleri bulunanlar, yazılı olarak uyarılır ve 10 (on) gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir. Eksiklikler tamamlanmaz ise başvuru geçersiz sayılır.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır;

a) Desteklemeye başvuran gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerin ise vergi numarasının E-Islah ve TÜRKVET veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

b) Destekleme ile ilgili buzağı, tohumlama, sürüden çıkış, başvuru ve benzeri verilerin E-Islah ve TÜRKVET kayıt sistemlerine zamanında kaydının yapılması sağlanır.

c) Desteklemeye başvuran yetiştiricinin birinci dönem için 15/10/2017, ikinci dönem için 15/1/2018 ve üçüncü dönem için 1/7/2018 tarihine kadar E-Islah veri tabanında tanımlanması sağlanır. Askı dönemindeki itirazların veya yanlışlıkların düzeltilebilmesi ve eksikliklerin giderilebilmesi için gerektiğinde bu süreler Bakanlıkça en fazla bir ay uzatılabilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesi yapılmasına esas çalışmalar şunlardır;

a) 1/1/2017 –1/4/2017 tarihleri arasında doğan buzağılar için TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/10/2017 tarihli verilerinden, 20/10/2017 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için desteklemeye esas İcmal-1 (askı listesi) E-Islah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar desteklemenin diğer dönemlerinde değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

b) TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/11/2017 tarihli verilerinden yararlanılarak E-Islah’ta yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 10/12/2017 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

c) 1/1/2017 –1/9/2017 tarihleri arasında doğan buzağılar için TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/1/2018 tarihli verilerinden, 25/1/2018 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için İcmal-2’deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas İcmal-3 (askı listesi) E-Islah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-3’teki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar desteklemenin diğer döneminde değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/2/2018 tarihli verilerinden yararlanılarak E-Islah’ta yayınlanan İcmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 31/3/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

d) 2/7/2018 tarihli E-Islah ve TÜRKVET kayıtlarından 2018 yılının Temmuz ayının ilk haftası, bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için İcmal-2 ve İcmal-4’teki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas İcmal-5 (askı listesi) HAYGEM tarafından E-Islah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından E-Islahtan alınan listeler, 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-5’teki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

e) TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 1/8/2018 tarihli verilerinden yararlanılarak E-Islah’tan yayınlanan İcmal-6’lar ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-6 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-6’lar il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2018 yılı Eylül ayı ortasına kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

f) İcmaller, E-Islah ve TÜRKVET’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. TÜRKVET ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile de alınır.

(5) 1/8/2018 tarihinden sonra E-Islaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

(6) Destekleme başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri E-Islah veri tabanından yayınlanır.

(7) Yetiştirici Bölgesi olan illerde buzağılara ilave destek ödenir.

(8) Soy kütüğü ve döl kontrolü desteği hariç olmak üzere, hastalıklardan âri işletme desteği alan işletmeler ile 31/12/2017 tarihinde tarım cezalısı olan işletmeler, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Anaç manda desteklemesi

MADDE 6 - (1) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyan yetiştiriciler, birliğe üye olmaları koşuluyla birlikler aracılığıyla, bu birliklere üye olma şartlarını taşımayan veya birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurmaları halinde anaç manda desteklemesinden yararlandırılır.

(2) Desteklenecek mandalarda aranacak şartlar;

a) Anaç manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve anaç mandaları TÜRKVET’e 31/12/2017 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) TÜRKVET’te, anaç mandaların desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2017 tarihinden önce olmalıdır.

c) Farklı illerde işletmesi bulunan yetiştiriciler, hayvanlarını 1/10/2017- 31/12/2017 tarihleri arasında diğer ildeki işletmesine Veteriner Sağlık Raporu ile nakletmeleri halinde, desteklemeye ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla desteklemeden yararlanır.

(3) Soy kütüğü anaç manda desteklemesinde aranacak şartlar;

a) 1/10/2017 tarihinden önce MIS’ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı ve bilgileri TÜRKVET kayıtları ile uyumlu olmalıdır.

b) İşletmede 2017 yılında en az 3 kez süt ölçümü yapılmış olmalıdır.

(4) Anaç manda desteklemesi başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şartlar;

a) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerden, damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar ve birliğe üye olanlar il birliğine, üye olma şartlarını taşımayanlar veya birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler ise il/ilçe müdürlüklerine 1/11/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında yazılı olarak başvurur.

b) Soy kütüğü anaç manda desteklemesinden yararlanacak olan yetiştiriciler, soy kütüğü faaliyetlerini yürütme yetkisi olan il birliğine başvurur.

c) Başvurusunda usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve 10 (on) gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(5)  Anaç manda desteklemesinde istenecek belgeler;

a) Birlik olmayan illerdeki yetiştiricilere veya birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere ait başvuru dilekçesi,

b) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ve ekinde üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi.

(6)  Anaç manda desteklemeleri ile ilgili sorumluluk ve yükümlülükler;

a) Anaç mandaların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET’e kaydettirilmesi,  destekleme başvurusu yapılmasından yetiştiriciler sorumludur.

b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

c) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak TÜRKVET kayıt sistemine kaydedilmesinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

ç) Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü anaç manda desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve soy kütüğü faaliyetleri yürütme yetkisi alan il birlikleri sorumlu olup, haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.  

(7) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) İl/ilçe müdürlüklerince müracaatı olan yetiştiriciler için,  TÜRKVET verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2018 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 2/2/2018 tarihine kadar TÜRKVET’te gerekli düzeltmeler yapılır.

c) İlçe müdürlüklerince İcmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-2 il müdürlüklerince hazırlanır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçelerin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (İcmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 23/2/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

(8) Soy kütüğü desteklemesinden faydalanacak olan işletmelerin süt ölçüm verileri HAYGEM tarafından hazırlanarak liste halinde MIS'ta yayınlanır. Listeler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince anaç manda destekleme icmali ile birlikte soy kütüğü manda destekleme icmali hazırlanır.

(9) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayınlanır.

Malak desteklemesi

MADDE 7 – (1) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar, birliğe üye olma koşuluyla birlikler aracılığıyla, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurusu olan yetiştiriciler malak desteklemesinden yararlandırılır.

(2) Malak desteklemesinin şartları;

a) Çoklu doğumlar dâhil 2017 yılı doğumlu, TÜRKVET’e kayıtlı ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) kalan her malak için, malağın doğduğu işletmenin sahibine bir kez destekleme ödemesi yapılır.

b) Hastalıklardan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere tüm malakların programlı aşıları yapılmış ve aşı bilgileri Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Bu aşılar; dişilerde brusella, şap ve LSD (lumpy skin disease), erkeklerde şap ve LSD aşıları olup, ülke geneli yeni aşıların programlı aşı kapsamına alınması durumunda, bu aşılar da kapsama alınma tarihinden sonra doğan malaklar için desteklemede geçerli olacaktır.

(3) Soy kütüğü malak desteklemesinin şartları;

a) Soy kütüğü malak desteklemesinden yararlanacak olan malakların, ana ve baba bilgileri MIS’ta yer almalıdır.

b) Doğum tarihi TÜRKVET ve MIS’ta aynı olmalıdır.

c) 1/10/2017 tarihinden önce MIS’ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı olmalıdır.

(4) Müracaat yeri, şekli ve zamanına ilişkin şartlar:

a) Malak desteklemesi 2017 yılında iki dönem halinde yapılacak olup, yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar, birliğe üye olma koşuluyla il birliğine, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

b) Soy kütüğü malak desteklemesinden yararlanacak olan yetiştiriciler, birlik olan illerde soy kütüğü faaliyetlerini yürütme yetkisi olan il birliğine müracaat ederler.

c) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(5) Malak desteklemesinde istenecek belgeler;

a) Birlik olmayan iller ile birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere ait başvuru dilekçesi,

b) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ve ekinde üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi istenir.

(6) Sorumluluk ve yükümlülükler;

a) Malakların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET’e kaydettirilmesi,  destekleme başvurusu yapılması, programlı aşıların yaptırılmasından yetiştiriciler,

b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar,

c) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak TÜRKVET kayıt sistemine kaydedilmesinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

ç) Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü malak desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve soy kütüğü yürüme yetkisi alan il birlikleri sorumlu olup, haksız ödeme veya yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.  

(7) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Birinci dönem ödemelerle ilgili işlemler;

1) Müracaatı olan yetiştiricilerin, 31/12/2017 TÜRKVET verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2018 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

2) Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 2/2/2018 tarihine kadar TÜRKVET’te gerekli düzeltmeler yapılır.

3) İlçe müdürlüklerince İcmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-2 il müdürlüklerince hazırlanır.

4) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçenin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (İcmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 23/2/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

b) İkinci dönem ödemelerle ilgili işlemler;

1) Birinci dönem ödeme icmalinde yer almayan malaklar için TÜRKVET verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince 2/7/2018 tarihinde İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 16/7/2018 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 30/7/2018 tarihine kadar TÜRKVET’te gerekli düzeltmeler yapılır.

2) İlçe müdürlüklerince İcmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-2 il müdürlüklerince hazırlanır.

3) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçenin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (İcmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 31/8/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

(8) Soy kütüğü desteklemesine yönelik veriler (ana ve baba) HAYGEM  tarafından hazırlanarak liste halinde MIS'ta yayınlanır. Listeler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince malak destekleme icmali ile birlikte soy kütüğü destekleme icmali hazırlanır.

(9) Yetiştirici Bölgesi olan illerde malaklara ilave destek ödenir.

(10) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayınlanır.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi

MADDE 8 - (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları TÜRKVET ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

 (2) Anaç koyun ve keçi desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, TÜRKVET'te işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının küpe numaralarının listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 24/11/2017 tarihine kadar üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine verir.

b) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, üyelerinin dilekçeleri ekindeki hayvan listesi ve işletme bilgilerinin kontrolünü 24/11/2017 tarihine kadar TÜRKVET ve KKBS’de yapar, hatalı veya eksik kayıtların olması durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek TÜRKVET’te gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar ve üyeleri adına destekleme başvurusunda bulunur.

c) İl/ilçe müdürlükleri yetiştiricilerin güncelleme için başvurmaları durumunda işletmelere ait hayvan listelerini vermeden önce TÜRKVET'te kişi ve işletmenin aktif/pasif durumu, vergi numarası, T.C. kimlik numarası ve benzeri işletme ve hayvan bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder ve yanlışlık varsa düzeltir.

ç) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 24/11/2017 tarihine kadar yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin başvurusuyla uyumlu olup olmadığını TÜRKVET ve KKBS’den kontrol ederek TÜRKVET’ten KKBS’ye kişi bilgilerini aktarır, üyelerinin başvurusunda belirttiği hayvan sayısını KKBS’ye kaydeder.

 d) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılmış olan 24/11/2017 tarihli verilere göre; 16/1/2018 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine aktarır ve KKBS’den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak dilekçe ekinde, CD/DVD ortamında il/ilçe müdürlüklerine başvurur.

 e) Farklı illerde işletmeleri ve hayvanları olan yetiştiriciler, göçer hayvancılık yapanlar hariç olmak üzere işletmelerinin bulunduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliği aracılığıyla her işletme için ayrı ayrı başvurur.

(3) Başvurularda il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler şunlardır:

a) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerinin üyeleri adına hazırladıkları ve ekinde KKBS’deki isim, hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi gibi bilgilerin kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.

b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.

(4) Desteklenecek anaç koyun ve keçilerde aranacak şartlar şunlardır:

a) Anaç koyun ve keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz

b) Anaç koyun ve keçiler 1/9/2016 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.

c) Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde saf ırk anaç tiftik keçilerine (Ankara keçisi) ilave destek verilir ve TÜRKVET kayıtları esas alınır.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

a) İşletme ve hayvanlara ait bilgilerin kayıt sistemlerinden kontrollerini ve işletmelerdeki hayvan tespitlerini, küpelerini dikkate alarak yapar.

b) Destekleme ödemeleri, anaç koyun ve keçinin 24/11/2017 tarihinde TÜRKVET ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla işletme sahibine yapılır. Hayvanların, 24/11/2017 tarihi sonrasında il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede olması zorunludur.

 c) 16/1/2018 tarihinden sonra yapılan il içi nakillerde, destekleme müracaatı yapılan il/ilçeden çıkış esnasındaki nakil belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanması halinde nakil belgesi, il dışı nakillerde ise il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu yerinde tespit olarak kabul edilir.

ç) İşletme tespitleri tamamlandıktan sonra, KKBS’de yetiştirici adına kayıtlı işletmede görülen hayvanları İcmal listelerine aktarır ve listeler yayımlanmadan önce gerekli kontrolleri yapar.

d) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri tarafından teslim edilmiş olan müracaat listesinde olmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

(6) Destekleme ödemesine esas çalışmalar şunlardır:

a) Bu Tebliğde yer alan şartlar doğrultusunda hazırlanan İcmal-1 (askı listesi), il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 10 (on) gün süreyle askıya çıkarılır, itirazlar değerlendirilir.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlik temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

c) Askı süresinde İcmal-1 için yapılan itirazları, sürenin bitiminden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri değerlendirir. Bu süre içerisinde KKBS’ye aktarılmış ancak İcmal-1’e aktarılmamış hayvanların destekleme ve bu Tebliğ şartlarını taşıması halinde değerlendirme yapılır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Desteklemeler; desteklenecek hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olmamak şartıyla il/ilçe müdürlüklerince yapılan tespitteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.

e) KKBS’den alınan listeler İcmal-2 şeklinde düzenlenip 5 (beş) gün içinde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

f) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından 7 (yedi) gün içinde KKBS’den kontrol edilip İcmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve 7 (yedi) gün içinde de ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

(7) Göçer yetiştiricilerle ilgili destekleme işlemleri şunlardır:

a) Göçer yetiştiriciler; il içi nakillerinde nakil belgesiyle, il dışı nakillerinde ise Veteriner Sağlık Raporu ile hayvanların bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek hayvan tespitlerini yaptırırlar.

b) Hazırlanan tespit tutanakları, tutanağı hazırlayan il müdürlüğünce işletmenin kayıtlı olduğu il müdürlüğüne gönderilir.

c) İşletmelerin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ise kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını dikkate alarak desteklemeyle ilgili işlemleri yapar.

ç) İl dışı nakillerde, hayvanlarını Veteriner Sağlık Raporu ile nakletmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

d) Göçer yetiştiriciler, işletmenin kayıtlı olduğu ildeki damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliği dışındaki birliklere müracaat edemezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla yapılır.

e) Göçer yetiştiricilerin 24/11/2017 tarihi ve öncesinde meralara yapılan sevk işlemlerinde TÜRKVET’te hayvan sahibinin değişmesi halinde bu yetiştiriciler desteklemeden yararlandırılmaz.

(8) Anaç koyun ve keçi desteklemesi ile ilgili diğer hususlar şunlardır:

a) Desteklemeye esas bilgilerde TÜRKVET kayıtları esas olup, bu sistemde ölüm, kesim, satış ve benzeri hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur. 24/11/2017 tarihinden sonra TÜRKVET’e kaydedilen veya güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.

 b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS’ye aktarılmasından damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri sorumludur.

c) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, birlik başvuru listeleri ve icmal listeleri KKBS üzerinden yayınlanır.

 e) Çanakkale İli Gökçeada İlçesinde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle hayvan tespitleri il müdürlüğünce belirlenen süre içerisinde yapılır.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 9 – (1) Ürettiği tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine satan ve TKS veri tabanına kaydettiren üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesinin başvuru yeri, şekli ve İcmale esas tablonun düzenlenmesine ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

a) Üreticiler, Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine ait geçici alım yeri veya merkezine dilekçe ve TÜRKVET kayıt sisteminden alınan işletme tescil belgesi ile müracaat ederler.

b) Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, alınan ürünler için yürürlükteki mevzuata uygun müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasını üreticiye verir. Bu makbuzda; üreticinin adı soyadı/unvanı, adresi, T.C./vergi kimlik numarası, ürünün cinsi, kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar gösterilir.

c) Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, ekinde dilekçe, işletme tescil belgesi ve müstahsil makbuzlarının yer aldığı ilçe bazlı İcmale esas tabloyu düzenler ve ilgili il/ilçe müdürlüklerine bu Tebliğin yayımından itibaren 30 gün içinde tutanak ile teslim eder.

(3) Ödemeye esas icmallerin hazırlanması, kontrolü ve ödemeye ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

a) İl/ilçe müdürlükleri İcmale esas tabloyu, müstahsil makbuzlarını ve dilekçeleri kontrol ederek başvuruların TKS’ye girişini yapar.

b) İl/ilçe müdürlüklerince, başvurularda satışı gerçekleşen tiftik miktarı ve işletme kontrolünde tespit edilen tiftik keçisi sayısının, TKS’ deki kayıtlı bilgilerle uyumluluğu kontrol edilir.

c) TKS veri tabanından alınan İcmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde çalışma takviminde belirlenen süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde İcmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilir.

e) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-1 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

f) İl müdürlükleri, TKS veri tabanından ödemeye esas olan İcmal-2 listesini alır ve İcmal-1 listeleriyle uyumluluğunu kontrol eder. Uygun bulunan İcmal-2 listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

(4) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili diğer hususlar şunlardır:

a) Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.

b) Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, üreticilerin ürününü, yılı ürünü olması kaydıyla belirledikleri ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.

c) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

ç) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmale esas tablo örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayımlanır.

d) İl/ilçe müdürlükleri tiftik desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.

e) Tiftik desteklemesi ve TKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.