Çiğ süt desteklemesi

MADDE 10 - (1) Çiğ süt desteklemesi; bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilerden üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50 (yüzde elli)’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettirenlere ödenir.

(2) Çiğ süt desteklemesi, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödenir.

(3) Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler desteklemeden yararlandırılır.

(4) Bakanlığın talimatla belirleyeceği tarihten itibaren Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen sözleşmesini, BSKS’ye kayıt ettirmeyenler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılmaz.

(5) Çiğ süt desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; BSKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş bir yetiştirici/üretici örgütüne üye ise bu yetiştirici/üretici örgütüne,  BSKS’ye veri girişi yetkisi bulunmayan bir yetiştirici/üretici örgütüne üye ise örgüt aracılığı ile il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

b) Satılan çiğ süte ait fatura/E-Fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne teslim edilir.

c) Veri giriş yetkisi bulunmayan üretici/yetiştirici örgütleri kendilerine teslim edilen belgeleri, İcmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar BSKS’ye veri girişi için il/ilçe müdürlüklerine tutanak ile teslim ederler.

ç) 1/1/2017 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar satılan çiğ sütlere ait fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yetiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.

(6) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlüklerince istenilecek belgeler şunlardır:

a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin listesi.

b) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.

c) BSKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen çiğ süt destekleme icmaline esas tablo.

ç) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları, e-Faturalar, excel formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı olmalıdır.

d) Bakanlığın talimatla belirleyeceği tarihten itibaren çiğ süt alım satım sözleşmeleri.

(7) Veri girişi yapacak yetiştirici/üretici örgütlerince istenilecek belgeler şunlardır:

a) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.

b) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları. e-Faturalar, excel formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı olmalıdır.

c) Bakanlığın talimatla belirleyeceği tarihten itibaren çiğ süt alım satım sözleşmeleri.

(8) Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak ESK’ya satan üreticilerden;

a) Üretici örgütü ile ESK arasında yapılan sözleşme.

b) Üretici örgütü tarafından sözleşme kapsamında kesilen müstahsil makbuzu.

c) Üretici örgütünün süt tozu üretimi için anlaştığı, işletme onay belgesine sahip süt işleme tesisi ile yapmış olduğu sözleşme ve çiğ sütün süt tozuna çevrilmesine ilişkin fatura.

ç) Üretici örgütünün sözleşme kapsamında ESK’ya sattığı süt tozu faturası,

istenir.

(9) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar şunlardır:

a) Aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların fotokopileri veya onaylı suretleri dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda/E-Faturalarda, işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisinin adı soyadı, imzası ve süt soğutma tankı kod numarası, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunması gerekir.

b) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin BSKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.

c) İl müdürlükleri veri giriş yetkisi için başvuruda bulunanlardan uygun gördüğü üretici/yetiştirici örgütlerini HAYGEM’e bildirir. Bu örgütler HAYGEM tarafından BSKS’de tanımlanır.

(10) Destekleme icmallerinin hazırlanmasına ilişkin hususlar şunlardır:

a) Veri giriş yetkisi bulunan üretici/yetiştirici örgütleri kendi üyelerinin İcmal-1’e esas tablolarını, aylar bazında hazırlar ve BSKS’ye veri girişini yapar.

b) Veri giriş yetkisi almış üretici/yetiştirici örgütlerinin bulunmadığı yerlerde üreticinin İcmal-1’e esas tabloları, yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve BSKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin BSKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

c) BSKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçe için il/ilçe müdürlükleri veya yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütlerince yapılması esastır.

(11) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların BSKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ile satılan süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler icmal listesinden çıkartılır.

b) Elektronik ortamda alınan E-Faturalar http://www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan E-Fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan E-Fatura çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde uygun bulunmayanlar icmal listesinden çıkartılır. E-Fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü BSKS sorumlu personeli tarafından imzalanır.

c) İnceleme sonrasında işlemi yapılan fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları ve destekleme başvuru dilekçeleri yazı ile İcmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

(12) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılmasına ilişkin hususlar şunlardır:

a) Aylar bazında BSKS veri tabanına kaydedilen İcmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere BSKS veri tabanından İcmal-2 listeleri şeklinde alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde İcmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilir.

(13) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödemeye ilişkin hususlar şunlardır:

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

b) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listelerinin en az  %20 (yüzde yirmi)’sini hayvan sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Kontrol edilen İcmal-2 listeleri tutanak altına alınır, uyumsuzluğu tespit edilen varsa, İcmal-2 listeleri yeniden düzenlenir. Kontrolleri tamamlanan İcmal-2 listeleri BSKS veri tabanında ödemeye esas olan İcmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen İcmal-3 listeleri il müdürleri tarafından onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen İcmal-3 listeleri ile BSKS’den alınan İcmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında BSKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili yetiştirici/üretici örgütlerine gönderilir.

(14) Çiğ süt desteklemesine ilişkin diğer hususlar şunlardır:

a) Süt soğutma tanklarının ve süt toplama merkezlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak BSKS veri tabanına girişi sağlanır.

b) Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları BSKS veri tabanına girilmez. Süt işleme tesislerindeki soğutma tanklarından, BSKS’de daha önceden kayıtlı olanlar sistemde pasif duruma getirilir.

c) İl/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek usulüne uygun çalıştırılmadığı tespit edilen süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmez.

ç) Çiğ sütün, yetiştirici/üretici örgütleri veya bunların %50 (yüzde elli)’den fazla paya sahip oldukları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları aracılığıyla pazarlanması halinde, üretici adına düzenlenmiş müstahsil makbuzlarının süt miktarları aylık toplamıyla bu müstahsil makbuzlarıyla ilişkili olan süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların süt miktarları aylık toplamının uyumlu olması zorunludur. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan üreticilerin süt girişleri müstahsil makbuzuyla yapılır.

d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

e) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri BSKS üzerinden yayınlanır.

f) İl/ilçe müdürlükleri ve yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur. Başvuruları zamanında sisteme girmeyen üretici/yetiştirici örgütünün veri giriş yetkileri il müdürlüklerinin görüşleri doğrultusunda iptal edilir.

g) BSKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, üretici/yetiştirici örgütleri personelinin şifre tahsisi ise il müdürlüklerince yapılır. Personelin eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık, taşra teşkilatı ve üretici/yetiştirici örgütleri tarafından alınır.

ğ) Birden çok yetiştirici/üretici örgütüne üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği yetiştirici/üretici örgütü üzerinden yapılır. 

h) Çiğ sütün, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü olarak değerlendirilebilmesi için fatura/müstahsil makbuzlarının üretici örgütü tarafından düzenlenmiş olması esastır.

ı) Çiğ süt desteklemesi ve BSKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

i) Çiğ süt destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen ve 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak gerçek veya tüzel kişilerin ceza süreleri bitene kadar Çiftçi Kayıt Sisteminde destek dışı bırakılan işletmeler listesine alınmasından il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

j) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan kooperatif üst/bölge birlikleri, yetiştirici birlikleri ve üretici birlikleri haklarındaki inceleme tamamlanıncaya kadar, il sistem sorumlularınca BSKS’de ödeme engelli yetiştirici/üretici örgütü olarak işaretlenir.

k) İdari hata sonucu veya haksız ödendiği tespit edilerek geri tahsil edilen çiğ süt desteklemelerine ait bilgiler BSKS’ye il/ilçe müdürlükleri tarafından girilir. Geri ödeme belgeleri il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

(15) Süt kalitesinin desteklenmesine ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

a) Süt kalitesi desteği; 2017 yılı çiğ süt desteklemesi alan, 31/12/2017 tarihinde E-Islah’ta kayıtlı, en az 10 baş saf ırk ineğe (etçi ırklar hariç) sahip, bu destekleme kapsamında analiz şartlarını yerine getiren en az 10 baş saf ırk inek kaydı bulunan, E-Islah’a 1/10/2017 tarihinden önce kaydedilmiş işletmelere yapılır.

b) İşletme inek varlığında; işletmenin 29/12/2017 tarihinde TÜRKVET ve E-Islah’ta aynı işletmede kayıtlı ve canlı olan inekler esas alınır.

c) Desteklenecek işletmelerde, 2017 yılında en az 2 (iki) defa geçerli analiz yapılmış olmalıdır.

ç) Analizler, işletmedeki her bir inekten alınan süt numunelerinden yapılır. Süt içerik analizinin (yağ, protein, somatik hücre) sonuçları 15/1/2018 tarihine kadar E-Islah’a kaydedilmiş olmalıdır. Numune alımı ve numunenin nakli esnasında olası numune bozulmaları nedeniyle analizlerde; yağ ve protein için % 2,0-6,0 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 1.500.000 somatik hücre/ml değeri, geçerli analiz olarak kabul edilir. Geçerli analizlerden işletme ortalaması hesaplanır. İşletme ortalaması; yağ oranında % 3,2 protein oranında % 3,0’ün üzerinde ve somatik hücre sayısı en fazla 400.000 hücre/ml olan işletmeler, bu desteklemeden yararlandırılır.

d) İşletmenin 29/12/2017 tarihindeki inek varlığının en az 3/4’ünde ve bunların da geçerli en az bir analizi yapılmış olmalıdır.

e) İki analiz arasındaki süre 30 (otuz) günden az olamaz. Süreye uymayan analizler destekleme kapsamında kullanılmaz.

f) Destekleme amaçlı süt analizleri; Bakanlık, Bakanlıktan izinli veya Bakanlık-yetiştirici/üretici örgütlerinin ortaklaşa yürüttükleri projeler kapsamında kurulan laboratuvarlarda, süresi içinde kalibrasyonu yaptırılmış, Uluslar Arası Hayvan Kayıt Komitesi (International Committee for Animal Recording (ICAR)) onaylı cihazlarda yapılır.

g) Süt analizi sonuçları, analiz yapılan cihazdan müdahale olmadan, online olarak E-Islah veri tabanına aktarılmış olmalıdır. Analiz yapılacak cihazların, Bakanlıktan izin ve ICAR onayının kontrolü il müdürlüklerinin, E-Islahla olan bağlantısından yetiştiricinin üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütlerinin Merkez Birlikleri sorumludur.

ğ) Bir işletmedeki sığırların analiz yapılan tarihteki sonuçlarının (% yağ ve/veya % protein) aynı olması veya büyük oranda benzerlik göstermesi durumunda bu analizler geçersiz sayılacaktır.

h) Süt analizi çalışmaları ile analiz sonuçlarının E-Islah’a kaydından, yetiştiricinin üyesi olduğu yetiştirici/ üretici örgütleri ile bunların merkez birlikleri sorumludur.

ı) Süt kalite desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvurur. Soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler için Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, ön soy kütüğüne kayıtlı olan yetiştiriciler için ise üyesi olduğu süt üreticileri birliği veya kooperatifler bölge veya il üst birlikleri, üyeleri adına 1/11/2017–29/12/2017 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunurlar.

2) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

i) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

1) Desteklemeye başvuran gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerin ise vergi numarasının E-Islah ve TÜRKVET veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

2) E-Islah veri tabanında, başvurusu olan yetiştiricinin ve yetiştirici/üretici örgütünün 15/1/2018 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. Başvuruların E-Islah’a tanımlanması işlemi, gerektiğinde Bakanlıkça en fazla bir ay süreyle uzatılabilir.

j) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar şunlardır:

1) E-Islah üzerinden, 15/1/2018 tarihli E-Islah verilerine dayalı olarak 2018 yılı Ocak ayının ikinci yarısında, 2017 yılında süt analizi yapılan işletmeleri belirten askı listeleri (İcmal-1) yayımlanır, yayımı takiben il/ilçe müdürlüklerinde 10 (on) gün süreyle askıya çıkarılır. Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme tarihiyle saati il/ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütleri temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç askı listelerindeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar değerlendirilerek E-Islah’ta eksik olan bilgilerin 15/2/2018 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. 29/12/2017 tarihindeki işletme inek mevcudu ile ilgili itirazlarda, yetiştiriciden kaynaklanmayan durumlarda, hak ediş öncesinde HAYGEM’e bildirilir.

2) 2017 yılı çiğ süt üretiminin desteklenmesi çalışmalarının tamamlanmasını takiben; bu destekleme kapsamında askı listesinde destekleme alır görünen işletmelerin, 2017 yılında çiğ süt desteklemesi kapsamında ödeme yapılan toplam süt miktarı (tüm dönemlerin toplamı), BSKS’den alınarak ödeme hesaplanır ve HAYGEM tarafından hazırlanan İcmal-2’ler E-Islah veri tabanından yayımlanır. İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

3) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçenin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere İcmal -2’lerin yayımlanmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

k) Destekleme başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri E-Islah veri tabanından yayınlanır.

l) 31/12/2017 tarihinde tarım cezalısı olan işletmeler, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Arılı kovan desteklemesi

MADDE 11 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne bu Tebliğin yayımından itibaren 30 gün içinde aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunur;

a) Arıcılık Kayıt Sisteminden alınarak doldurulan dilekçe,

b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve konaklanan adrese gelmek üzere en son alınmış Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu il içinde gezginci arıcı olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi.

(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin ikamet ettiği ilde kurulmuş yetiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici örgütüne kayıt olması gerekmektedir.

(4) Arıcı, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne belirtilen tarihler arasında yaptırmak zorundadır.

(5) Desteklenecek arılı kovanlar plakalı ve AKS’ye kayıtlı olmalıdır.

(6) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 6/10/2017 tarihine kadar arılıkta inceleyerek örneği AKS’de yer alan Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını düzenler. Dilekçede beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere, arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Tespit sırasında 30’dan az arılı kovana sahip olan arıcılar desteklemeden yararlanamaz. Bağlı bulunduğu ilin dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 22/9/2017’dir. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (Dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 6/10/2017 tarihine kadar gönderir.

(7) AKS kayıtlarına göre il/ilçe müdürlüğünce düzenlenen arılı kovan hak ediş icmalleri, (İcmal-1), 23/10/2017 tarihinden itibaren 10 (on) gün süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkartılır. Ayrıca İcmal-1 bilgi amacıyla birliklere gönderilir. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saatleri tutanağa bağlanarak il/ilçe müdürlüğü tarafından imzalanır. 

(8) Askı süresi bitiminden sonra 30/10/2017-3/11/2017 tarihleri arasında yapılan itirazlar 5 (beş) günde değerlendirilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(9) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası AKS’den alınarak onaylanan arılı kovan hak ediş icmali (İcmal-2) 13/11/2017 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(10) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmali (İcmal-3)’nin onaylı bir sureti 24/11/2017 tarihine kadar HAYGEM’e, elektronik ortamda (aricilik@tarim.gov.tr) ve yazılı olarak gönderilir.

(11) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi projesi kapsamında, desteklemeden yararlandırılan kovanlar, bu desteklemeden yararlanamaz.

(12) HAYGEM tarafından hazırlanan başvuru ve icmal belgeleri AKS ve HAYGEM internet sitesinde yayımlanır.

Damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi

MADDE 12 -  (1) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, damızlık ana arı ve ana arı adedince destekleme ödemesi bu maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

(2) Kafkas arısı, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde, diğer ana arılar da, uyumlu oldukları coğrafi bölgeler dışında desteklenmez.

(3) Desteklemeden faydalanmak isteyenler, arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 20/10/2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunur:

a) Arıcılık Kayıt Sisteminden alınarak doldurulan dilekçe,

b) Almış olduğu damızlık ana ve/veya ana arılara ait fatura,

c) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa Arı Konaklama Belgesi ve konaklanan adresine gelmek üzere en son alınmış Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu il içinde gezginci arıcı olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi.

(4) Bakanlığımızca üretim izni verilen, aktif üretim yaptığını beyan eden, damızlık ana arı ve ana arı yetiştiriciliği talimatnamelerine göre kontrolü yapılarak Arıcılık Kayıt Sisteminde destekleme amaçlı aktif hale getirilmiş işletmelerden satın alınan damızlık ana ve ana arılar bu kapsamda desteklenecektir.

(5) Bakanlıkça izole bölgede ana arı üretim izni verilmiş ve internet sitesinde yayınlanmış, ürettiği ana arıların damızlık olarak kullanılabileceği belirtilen ana arı işletmelerinin ürettiği ana arılar, damızlık ana arı olarak desteklenecektir.

(6) Bakanlık tarafından 2016 yılı sonu itibariyle üretim izni verilen damızlık ana ve ana arı üretim işletmelerinin mevcut üretim kapasiteleri desteklemeye esas kabul edilecektir.

(7) Faturalandırma ve tespit tutanağı düzenleme tarihleri bölgelere göre, ana arı ve damızlık ana arı üretim sezonu içerisinde olmak üzere, desteklemeye esas ana arıların 1/4/2017-20/10/2017 tarihleri arasında üretilerek faturalı satışının yapılmış olması gerekmektedir.

 (8) Arıcılar, AKS’de kayıtlı aktif kovanlarının en fazla yarısı kadar damızlık ana ve ana arı için desteklemeden yararlandırılacaktır. Bu rakam 200 adedi geçemez.

(9) Kesilecek faturada, ana işletme numarası, satış tarihi, satın alınan ana arı sayısı, ana arıyı alan arıcının adı soyadı, birliğe kayıtlı olduğu il bilgilerinin bulunması zorunludur.

(10) Desteklemeye esas fatura Bakanlıktan üretim izni almış olan işletme tarafından kesilmiş olmalıdır. Bayi olarak nitelendirilen aracılar tarafından kesilen faturalar kabul edilmeyecektir.

(11) Damızlık ana arı desteklemesinden faydalanan arıcı/işletme aynı zamanda ana arı desteklemesinden de faydalanabilir.

(12) Damızlık ana arı üzerinde numara ile yetiştirildiği yılın rengi, ana arıların üzerinde ise yetiştirildiği yılın rengi ve ana arı nakliye kafesleri üzerinde işletme numarası bulunmalıdır.

(13) Destek talebinde bulunan üreticilerin tespitleri 31/10/2017 tarihine kadar yapılır.

(14) Damızlık ana ve ana arı üreticileri satışını yaptıkları arılar için kesilen fatura bilgilerini AKS’de ilgili bölüme kaydetmek zorundadır.

(15) İl/ilçe müdürlüğü teknik personelince; destek talebinde bulunan üreticilerin işletmelerinde, boş ana arı nakliye kafeslerinin ve kovana verilmiş ana arının kovanda görülmesi yoluyla kontrolü yapılarak, örneği AKS’de yer alan Damızlık Ana/Ana Arı Tespit Tutanağı düzenlenir. Dilekçede destek talebi yapılan ana arı sayısı, tespit tutanağı ile belirlenen ve AKS’de kayıtlı aktif kovan sayısı ile uyumlu olmalıdır.

 (16) İl/ilçe müdürlüğünce, destekleme talebinde bulunanların Damızlık Ana/Ana Arı Tespit Tutanağındaki bilgiler, AKS’de ilgili bölüme 1/12/2017 tarihine kadar kaydedilir.

(17) AKS’den alınan damızlık ana arı ve ana arı hak ediş icmalleri (İcmal-1), 4/12/2017 tarihinden itibaren 10 (on) gün süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkartılır. Ayrıca İcmal-1 bilgi amacıyla birliklere gönderilir. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saatleri tutanağa bağlanarak il/ilçe müdürlüğü tarafından imzalanır.

(18) Askı süresi bitiminden sonra 18/12/2017 tarihinden itibaren yapılan itirazlar 5 (beş) günde değerlendirilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(19) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası AKS’den alınarak onaylanan damızlık ana arı ve ana arı ilçe icmalleri (İcmal-2) 29/12/2017 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(20) İl müdürlüğünce AKS’den alınan damızlık ana arı ve ana arı il icmali (İcmal-3) onaylı bir sureti 5/1/2018 tarihine kadar HAYGEM’e, elektronik ortamda (aricilik@tarim.gov.tr) ve yazılı olarak gönderilir.

(21) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesine sebep olan damızlık ana arı ve ana arı üreticilerinin Bakanlıkça verilmiş üretim izinleri iptal edilir.

(22) HAYGEM tarafından hazırlanan başvuru ve icmal belgeleri AKS ve HAYGEM internet sitesinde yayımlanır.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 13 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve yaş koza üretiminin artırılması için üreticilere ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarını haiz işletmelere satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır.

(2) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme ödemeleri ve tohum dağıtım esasları şunlardır:

a) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır.

b) Üreticiler ipekböceği tohumu talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bildirir.

c) İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler hazırladıkları talep listelerini Kozabirliğe gönderir.

ç) Kozabirlik; alınan talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, İKS üzerinden tohum dağıtım listelerini düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

d) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde, kutu başına destekleme birim fiyatı üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini İKS üzerinden düzenler ve yazı ekinde il müdürlüğüne gönderir.

e) İl müdürlüğü İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini onaylar ve HAYGEM’e gönderir.

f) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştiren, Kozabirliğe ödenmek üzere Bankaya gönderilir.

(3) Ürettiği yaş kozayı Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarını haiz işletmelere satan üreticilere yapılacak destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları şunlardır:

a) Ürettiği yaş kozayı Kozabirlik/kooperatifleri veya işletmenin bulunduğu il ile sınırlı olmak şartı ile faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan üreticiler desteklemeden faydalanır.

b) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler ilgili kooperatif veya işletmelere yazılı olarak başvurur.

c) Kooperatif veya işletmeler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile üretim miktarı uyumunu kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim fiyatı üzerinden müstahsil makbuzu düzenler, bir nüshasını üreticiye verir.

ç) Kooperatif veya işletmeler, alınan ürün için İKS üzerinden Ürün Alım Bordrosu düzenler ve onaylı bir nüshasını, hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatif veya işletmelerin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

d) İl/ilçe müdürlüğü İKS üzerinden Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi düzenler ve ekinde Ürün Alım Bordrosu olmak üzere HAYGEM’e gönderir.

e) HAYGEM ürün alım bordrosunda bildirilen yaş koza destekleme tutarını hak sahiplerine ödenmek üzere Bankaya aktarır.

(4) Kozabirlik/kooperatifleri veya tüzel kişilik vasıflarını haiz işletmeler, ipekböceği yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler veya işletmeler vasıtasıyla, içinde bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla ve destekleme ödemelerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, düzenlenmesinden, teyidinden sorumludur ve asgari 10 (on) yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

(5) HAYGEM tarafından hazırlanan başvuru ve icmal belgeleri İKS ve HAYGEM internet sitesinde yayımlanır.

Çoban istihdam desteği

MADDE 14 - (1) Çoban İstihdam Desteği 250 (ikiyüzelli) ve üzeri anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelere ödenir.

(2) Desteklemeye ilişkin başvuru şartları şunlardır:

a) İşletmede çoban çalışıyor olmalıdır.

b) Desteklemeden faydalanmak isteyen işletme, başvuru zamanında TÜRKVET’te yapılan kontrollerde en az 250 (ikiyüzelli) anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır.

c) Çobana ait 2017 yılı SGK primleri, SGK tescili olan işletme üzerinden kesintisiz olarak en az 5 (beş) ay süre ile işletme sahibi ya da çoban tarafından yatırılmış olmalıdır.

ç) SGK prim ödemesini isteğe bağlı olarak yapanlar, SGK primlerini 30 (otuz) gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, işletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

(3) Başvurular (evrak bazında) işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle başlar ve 29/12/2017 tarihinde sona erer.

(4) İl/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler şunlardır:

a) İşletme sahibinin dilekçesi,

b) İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) En az 250 (ikiyüzelli) anaç küçükbaş hayvandan oluşan sürüye ait TÜRKVET’ten alınmış güncel küpe numarası listesi,

ç) Çoban; aynı zamanda işletme sahibi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını veya eşi ise, sertifikasının il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış fotokopisi, taahhütname ve çobana ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) İstihdam edilen çobana ait sertifika belgesinin ve sözleşmesinin il/ilçe müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

e) 2017 yılı sigorta primlerinin kesintisiz olarak en az 5 (beş) ay süre ile yatırıldığına dair SGK il/ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi,

f) 2017 yılı SGK primleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, istihdam edilen çoban için çalıştığı işletme üzerinden 4/a maddesi kapsamında, işletme ya da işletme sahibinin birinci dereceden yakını olan çoban için ise SGK tarafından tescili yapılmış işletme üzerinden 4/b maddesi kapsamında yatırılır.

g) Evrak bazında başvuru sırasında Sürü Yöneticisi Sertifikası ve/veya primlerin yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesinin eksik olması halinde de başvuru kabul edilecektir. Eksik olan belgeler başvuru yapan işletme sahibi tarafından 19/1/2018 tarihine kadar tamamlanarak il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilecektir.

ğ) Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuru şartlarını taşımalıdır.

h) Başvuruda istenen ve HAYGEM tarafından belirlenen formattaki belgeler HİBS’te yer alan Çoban İstihdam Desteği Modülünde yayımlanır.

(5) İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

a) İşletmenin, TÜRKVET’ten alınan 24/11/2017 tarihli yedek üzerinden yapılan incelemesinde en az 250 (ikiyüzelli) anaç küçükbaş hayvan varlığı ve çobanın fiilen sürünün başında olup olmadığı yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır. Tespit işlemi müracaat gününden itibaren 14 (on dört) günde yapılır.

b) Göçer hayvancılık yapan işletme sahipleri, destekleme başvurularını işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yapar. Ayrıca, çoban ve sürü tespit işlemleri için de sürünün bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Tespiti yapan il/ilçe müdürlüğü, tespit tutanağını işletmenin kayıtlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne tespitin yapıldığı günü takip eden ilk iş gününde gönderir.

c) Hayvanların kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri, kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını TÜRKVET üzerinden kontrol edecek ve 24/11/2017 tarihinde alınan TÜRKVET yedeği üzerinden de en az 250 (ikiyüzelli) baş anaç koyun keçi varlığını teyit ederek destekleme ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirecektir.

ç) İl/ilçe müdürlüklerince alınan başvuruların HİBS içinde bulunan “Çoban İstihdam Desteği Modülü”ne kayıtları TÜRKVET’ten 24/11/2017 tarihinde yedek alınmasını müteakiben ilk iş gününden itibaren başlar. Başvurulara ait veri girişi, 19/1/2018 günü saat 23.59’a kadar modül içinde “Başvuru Yap” sekmesinden T.C Kimlik No/Vergi No girilerek yapılacaktır. Kayıt işlemi yapılan müracaatlardan belgeleri tam olan işletmelerin “onay” işlemi, yine veri girişi yapan yetkili görevli tarafından en geç 19/1/2018 günü saat 23.59’a kadar gerçekleştirilecektir.

d) Eksik belgesi olduğu halde müracaatı kabul edilen ve modüle kaydı yapılan başvuruların “onay”ı ise eksik belgelerin tamamlanacağı son tarih olan 19/1/2018 günü saat 23.59’a kadar verilecektir.

e) Veteriner Sağlık Raporu ve Nakil Belgesi ile nakledilmeyen hayvanların tespitleri yapılmaz.

f) Desteklemeye esas bilgilerde, TÜRKVET kayıtları geçerli olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur.

(6) İcmallerin hazırlanması aşamasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

a) 29/12/2017 tarihine kadar eksik belgelerin tamamlanmaması halinde eksik belgelerin tamamlanması için 19/1/2018 tarihine kadar ek süre verilir. 19/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar eksik belgelerini tamamlamayan yetiştiricilere destekleme başvurularının kabul edilmediği gerekçeli olarak bildirilir.

b) İşletmenin sahip olduğu anaç küçükbaş hayvan varlığı 24/11/2017 tarihli TÜRKVET yedeği üzerinden kontrol edilir ve en az 250 (ikiyüzelli) baş anaç koyun keçi varlığı teyit edilir.

c) Desteklemeye hak kazananlar ile ilgili Çoban İstihdam Desteği Modülünden 20/1/2018–4/2/2018 tarihleri arasında alınan icmaller 5/2/2018 -16/2/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılır. İtirazlar, 19/2/2018-2/3/2018 tarihleri arasında il/ilçe müdürlükleri tarafından değerlendirilir. İtiraz döneminde HİBS içinde yer alan Çoban İstihdam Desteği Modülünde onay kaldırma ve onay verme işlemleri yapılabilecektir.

ç) İlçe müdürlüklerince, Çoban İstihdam Desteği Modülü’nde kesinleşen ve onaylanan  “İlçe Çoban İstihdam Desteği Hak Ediş İcmali” 23/3/2018 tarihine kadar il müdürlüklerine gönderilir.

d) İl müdürlükleri, 24/11/2017 tarihi itibariyle alınan yedek TÜRKVET verileri üzerinden işletmelerin anaç koyun keçi varlıklarını veri tabanından tekrar kontrol ederek doğruluğunu teyit eder. Çoban İstihdam Desteği Modülünden alınan “İl Çoban Desteği İcmali” ile “İl Çoban Desteği Hakediş İcmali”ni onaylayarak en geç 13/4/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderir.

Düve alım desteği

MADDE 15- (1) Düve alım desteği Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde ve Bakanlıkça belirlenecek mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü uygun diğer illerde uygulanır. TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin %30’u hibe olarak verilir. Destek kapsamına girecek olan düvelerin teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenir.

(2) Başvuruların alınması, yeri ve zamanı: 

a) Başvuruların işletmenin bulunduğu/ikamet edilen il/ilçe müdürlüklerine, yetiştiriciler tarafından bizzat yapılması şarttır. Farklı il/ilçelerde birden fazla işletmesi olanlar ise, ikamet ettiği yerdeki il/ilçe müdürlüğüne o işletmeleri için müracaat eder.

b) Başvuru tarihi Bakanlık tarafından yayınlanacak talimatla belirlenir.

c) Başvuru süresi 30 (otuz) gündür. Son günün hafta sonu veya resmi tatil gününe rastlaması halinde tatili takip eden ilk mesai günü başvurular sona erer.

ç) Başvuru süresini uzatmaya veya yıl içinde yeniden başvuru almaya Bakanlık yetkilidir.

d) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

(3) Başvuru yapacak yetiştiricilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

b) TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olmak,

c) İşletme kapasitesi ile talep edilen hayvan sayısının uyumlu olması,

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.

(4) Başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Başvuru formu,

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) Varsa, başvuru sahibinin ve Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB’nin birlikte organizasyonlarında) hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair belge/sertifika veya ziraat/veteriner teknisyeni-teknikeri, ziraat mühendis ya da veteriner hekim mezuniyet belgesi/diploma fotokopisi,

d) Varsa gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,

e) Varsa işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.

f) Başvuru ve sözleşme aşamasında istenilen belgeler Talimat ekinde, HAYGEM’in  internet sitesinde ve millihayvancilik.tarim.gov.tr/ adresinde  yayınlanacaktır.

(5) Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak olan uygulama birimleri ve görevleri şunlardır:

a) İl/İlçe Destekleme Yürütme Birimi (İDYB): İl müdürlüğünde, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü/Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan en az 5 (beş) kişilik birimi oluşturur. Tebliğ kapsamında uygulama takvimindeki süreler dahilinde başvuruların alınması, sisteme dahil edilmesi, icmallerin sistemden çekilmesi, askı işlemleri, itirazların yerinde değerlendirilmesi ve yerinde tespit işlemlerini yaparak hazırlanan kesin sonuçları İl Destekleme Değerlendirme Komisyonuna (İDDK) tutanakla teslim eder.

b) İl Destekleme Değerlendirme Komisyonu (İDDK): Valilik Makamının Oluru ile İl Müdürü başkanlığında, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü/Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü, veteriner hekim ve ziraat mühendisinden (zooteknist) oluşan en az 5 (beş) kişilik komisyonu oluşturur. İl/ilçe bazında hibe miktarlarını ilin/ilçenin hayvan varlığı, yetiştiricilik kültürü, yem bitkisi örtüsü ve benzeri gibi pozisyonlarına göre dağıtımının düzenlenmesi, planlanmasını yapar. İDYB tarafından karara bağlanamayan itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. İDYB tarafından teslim edilen icmaller değerlendirilip onaylanır. Hibeye hak kazanan nihai listeler HAYGEM’e gönderilir. Destek kapsamında HAYGEM tarafından verilen görevleri yapar.

 c) İl müdürlüğü desteklemenin idari, mali, çevresel uygulamalar ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama talimatları kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını ve koordinasyonunu sağlar; İDDK tarafından uygun bulunan başvuruları ve hak sahiplerinin hak edişlerini HAYGEM’e gönderir.

ç) Merkez Destekleme Değerlendirme Komisyonu (MDDK): Bakan Onayı ile Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve konu uzmanlarından oluşan en az 5 (beş) kişiden oluşur. Desteklemeye esas düve alım bedelinin belirlenmesinde MDDK yetkilidir. İllerden gelen nihai listeleri bütçe imkanları ve illerin potansiyellerine göre kesinleştirip onaylar. İllere ayrılacak olan hibe miktarlarını; ilçeler bazında ilin/ilçenin hayvan varlığı, yetiştiricilik kültürü, yem bitkisi örtüsü gibi pozisyonlarına göre dağıtımının düzenlenmesine müteakip para aktarımını sağlar. Destek uygulama takvimini belirler. Uygulama takvimi Talimatla belirlenir.

(6) Başvuruların değerlendirilmesi:

a) Müracaat sahibine ait başvuru formundaki bilgiler uygulama takviminde belirlenen süre içinde İDYB tarafından  millihayvancilik.tarim.gov.tr/  adresinden sisteme yüklenir.

b) İDYB tarafından millihayvancilik.tarim.gov.tr/ adresine yüklenen bilgiler dahilinde puanlama ve sıralama oluşur. Puan sıralamasına uygun askı icmalleri millihayvancilik.tarim.gov.tr/ adresinden alınır.

c) İDDK tarafından İDYB’den teslim alınan kesin sonuçlar (İcmal-1) uygulama takviminde belirtilen süre içerisinde değerlendirilip onaylanır.

ç) İDDK’nın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

(7) Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler:

a) İl/ilçe müdürlüklerince, sisteme yüklenen bilgiler dahilinde puanlama sonucu oluşan askı icmalleri (İcmal-1) sistemden alınır. Sistemden alınan icmaller (İcmal-1) askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki (İcmal-1) bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresi ve askı süresinin bitiminde yapılacak itirazlar İDYB tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar İDDK tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. İtiraz süresi bitimi sonrasında yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

b) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki İcmal-1 bilgilerine karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır.

c) İl/ilçe müdürlüklerine yapılan itirazlar, İDYB tarafından değerlendirilir. İDDK tarafından, İDYB kararlarına yapılan itirazlar ya da İDDK’ya intikal eden şikâyet ve/veya ihbarlar değerlendirilir. İDDK tarafından yapılan değerlendirme sonucu kesindir.

ç) Askı süresince İcmal-1’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il değerlendirme komisyonlarına intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların İDDK marifeti ile çözümlendikten sonra, MDDK’ya gönderilir.

d) MDDK, illerden gelen nihai listeleri bütçe imkanları ve illerin potansiyellerine göre kesinleştirip asil ve yedek listeleri onaylar ve il müdürlüğüne bildirir.

(8) Düve desteği hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Taahhütname,

b) Hayvancılık işletmesi kapasite raporu.

(9) MDDK tarafından onaylanarak kesinleşmiş listelerde yer alan hak sahibi yetiştiriciler ile düve desteği hibe sözleşmesi imzalanır. Kesinleşmiş listede bulunan müracaat sahiplerinin başvuru formunda bildirmiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğu il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır. Yerinde tespit sonucunda bilgilerinde bu Tebliğe aykırılık tespit edilen kişilerin yerine yedek listedeki kişiler ilk sıradan itibaren değerlendirilir.

(10) Hibe ödeme talebi, ödemeler, geri ödeme ve yaptırımlar:

a) Düve desteği hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra yetiştirici düve alımlarını gerçekleştirir. Yetiştirici, müracaatta bildirmiş olduğu işletmesine düvelerin fiili olarak girmesi ve TÜRKVET’e kaydedilmesinden sonra hibe ödeme taleplerini il/ilçe müdürlüğüne yapar.

b) İl/ilçe destekleme yürütme birimi (İDYB), ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.

c) İl/ilçe destekleme yürütme birimi (İDYB), hibeye esas ödeme icmallerini İDDK’ya sunar.

ç) İDDK ödeme icmal listelerini onaylar. Onaylanan listeleri il müdürlüğü aylık olarak her ayın yirmi beşine kadar HAYGEM’e gönderir.

d) HAYGEM, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp ödenmek üzere bankaya gönderir.

(11) Hibe desteği ödemeleri:

 a) Hibe ödemesi, hak sahibi yetiştiricinin T.C. Kimlik No/Vergi No’su ile uyumlu olarak Banka aracılığı ile Türk Lirası olarak yapılır.

b) Düve alımları, Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan ari işletmeler, TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden (TKK) ile ortakları/üyeleri, damızlık yetiştirici/üretici örgütleri merkez birliklerinden temin edilerek gerçekleştirilir. Temin ve dağıtımla ilgili diğer hususlar HAYGEM tarafından belirlenir. Düvelerin TİGEM ve TKK’dan satın alınması ve yetiştiricinin muvafakati halinde hibe ödemeleri yetiştirici adına, TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatifi hesabına aktarılır.

(12) Yetiştirici, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas düveleri ödemenin yapılmasından sonra mücbir sebepler hariç 3 (üç) yıl süre ile satamaz ve devredemez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

(13) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(14) Destekleme kaynaklarından karşılanmayacak giderler:

a) Hibe sözleşmesinde yer almayan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.

b) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.

c) Hibeye esas toplam tutarın, Bakanlıkça belirlenmiş üst sınırını aşan kısmı yetiştirici tarafından karşılanır.