BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA

UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT

 

Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde500 baş ve üzeri kapasitesi olan işletmelerekapasitelerinin %50'si kadar besilik sığır ithalatına Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden izin verilir.

Bakanlığımız internet sayfasında besilik sığır ithal edilebilecek ülkelerin güncel listesi yayınlanmaktadır.

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

 

1- Dilekçe (EK-1): Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge. Dilekçede ekler bölümünde dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

2- Proforma Fatura- Numarası, tarihi, ithal edilmesi düşünülen hayvanların miktarı, birim fiyatı, menşei-yükleme ülkesinin ve “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş teknik ve sağlık şartlarına uygun” ibaresinin, imzalayanın adı ve soyadının yazılı olduğu şirket sorumlusunca imzalanıp kaşelenmiş belge.(belgeninyeminli tercüme bürosunda tercüme edilmiş 1 asıl ve 3 adet sureti) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgilerle proforma faturadaki bilgiler aynı olmalıdır.

3- Kontrol Belgesi (EK-2)- Kişi/kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı belirtilerek ıslak olarak imzalanmış, her yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenmiş 4 asıl belge.

4- Taahhütname (EK-3)- İthalatçı firma yetkilisince imzalanmış Taahhütnamenin, noter tarafından hazırlanmış bir adet asıl üç adet fotokopisi.

5- İmza Sirküleri/Beyannamesi- Firmayı temsile yetkili kişi/ kişilerin noter onaylı imza sirküleri/beyannamesi

6- Ticaret Sicili Gazetesi- İthalatçı firmanın faaliyet konuları içerisinde hayvancılık olduğunu gösteren noter onaylıTicaret Sicil Gazetesi. (Kişi müracaatlarında bu belge aranmaz.)

7- İşletme Tescil Belgesi-İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.

8- Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (EK-4) - İl /İlçe Müdürlüklerinden Onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge. İşletmedeki mevcut hayvan varlığı ile birlikte ithal edeceği hayvanların toplam kapasiteyi aşması durumunda; ithal edilecek hayvanlar işletmeye girmeden önce başvuru aşamasında, işletmede bulunan kapasite fazlası hayvanları işletmesinden çıkaracağına dair tek taraflı taahhütname verecektir. Eğer işletme kiralık ise; müracaat tarihinde en az 6 aylık süresi olan noter tarafından hazırlanmış kira sözleşmesi.

9- Besi İşletmesi Kapasite Raporu (EK-5): İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış Kapasite Raporu (işletme kiralık ise en az altı ay süre ile kiralandığını gösterir noter tarafından hazırlanmış kira sözleşmesi)

10- İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen belgeler (işletme tescil belgesi, kapasite raporu ve karantina yeri uygunluk belgesi) besilikithalat@tarim.gov.tr adresine gönderilmelidir.

11- Döner Sermaye Makbuzu- Halkbank Ümitköy Şubesi nezdindeki IBAN (TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34) Nolu hesabına veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair döner sermaye mutemetliğince onaylı belge (makbuzda, ithalatçının isim/ünvan, ithalatın yapılacağı ülke ve ithal edilecek besilik sığır sayısı belirtilecektir).

12- Dış menşeli ve Türkçe olmayan tüm belgelerin içerdiği metinlerin yeminli tercüme büro tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri ibraz edilecektir

13-İthalat izni verilen işletmelerin ihtiyacı olan besilik sığırların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki kişilik seçim heyeti tarafından gerçekleştirilir. Seçim heyeti talebi için dilekçe (EK-6) verilecektir.

14- Kontrol belgesi, hayvan seçimi tamamlandıktan sonra seçimi yapılan hayvan sayısına uygun olarak onaylanacaktır. Onaylanan Kontrol Belgesi’nin geçerlilik süresi 4 aydır.

15-Aynı dosya kapsamında düzenlenecek her kontrol belgesi için yeni birKarantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi ibraz edilecektir. Bu belgede “karantinada hayvan bulunmadığı veya yeni gelecek hayvanlar için ayrı bir karantina bölümü bulunduğu” ifadesi yer almalıdır.

16- İthalatı gerçekleşmiş olan besi materyali kesimine kadarişletmeden ayrılmayacaktır.

17- İthalat başvuruları müracaat tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup bu süre dolduktan sonra seçim heyeti görevlendirilmez.

18- Aynı kişi/firma ve/veya işletme için bir yılda en fazla iki defa müracaat dosyası alınır.

19- İthalatçı firmalar tarafından ithalat amacı ile yapılan başvuru uygun bulunmaması halinde, dosya ve ekleri iade edilmez.

20- Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri ibraz edemeyen kuruluşların ithalat için yaptıkları başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ek-1

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

……/…../20….

 

 

 

…………İli ……………….İlçesinde kurulu bulunan …… baş besi kapasiteli ve halen …….. baş yerli orijinli besi hayvanı bulunan TR……………….nolu hayvancılık işletmemizin ihtiyacı olan ……. baş etçi ırk, kombine ırk veya bunların saf veya melezierkekbesilik sığırların ………………………’dan (*) (ülke/ülkelerinden) ithalatı için gerekli evraklar ekte olup, ithalat izni verilmesi ve kontrol belgesi düzenlenmesini arz ederim.

 

 

 

Adı Soyadı

Kaşe              

İmza

 

 

Adres:

Tel:

(*) Ülke adı yazılacaktır.

Ekler:

1. Kontrol Belgesi (4 adet),

2. Proforma Fatura (Aslı ve 3 adet Sureti ile 1 Adet yeminli tercüme),

3. Taahhütname (Noter onaylı),

4. İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi ve Vekâletname (Vekalet verildiyse)

5. Ticaret Sicil Gazetesi,

6. İşletme Tescil Belgesi,

7. Kapasite Raporu

9. Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi

10. Merkez Döner Sermaye Makbuzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ

GTİP (1)           :

 

Maddeismi (2):

 

Hangilistedeyeraldığı:

 

İthalatçıfirmanın

- Ticaretunvanı:

- Adresivetel no:

 

- Vergidairesi :

- Vergisicil no:

 

İhracatçı firmanın

- Ticaret unvanı:

- Adresi:

 

Maddenin

Kullanımyeri:

 

İthalamacı (3):

 

Miktarı :

 

Şarj no (4):

 

Menşeiülkesi:

 

Lot No:

 

Yüklemeülkesi:

 

Girişgümrüğü:

 

Kullanıcıfirmanın

- Ticaret unvanı  :

- Adresi ve tel no           :

 

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız.

(Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.)

A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.

(1) GTİP tespiti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.

(2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.

(4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

Firma Kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür.

 

 

 

İmzaveMühür

Tarih

 

     
 

 

EK-3

TAAHHÜTNAME

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 31/12/2016 tarih ve 29934 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5)” uyarınca Besilik Sığır İthalatına İzin verilen Bakanlıkça uygun görülenülkelerinden ithal edeceğimiz, yaşları en fazla 12 aylık, ağırlıkları 300 kilogramdan az ..................... (*) baş besilik erkek sığırlar ile ilgili olarak Kontrol Belgesi düzenlenmesi için Bakanlığa ibraz ettiğimiz proforma Veteriner Sağlık Sertifikası, Orijin Sertifikası ve her türlü diğer belgelerin ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı orijinallerini ve orijinal faturayı Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslim sırasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veya İl Müdürlüğüne ibraz edeceğimizi; ithal edilecek besilik sığırlar ile ilgili olarak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, yayımlanmış Tebliğ ve Bakanlık Talimatları hükümlerine uyacağımızı; Bakanlıkça istenilen bütün test ve analizleri masrafları tarafımızca karşılanmak üzere yaptıracağımızı; bu hayvanların, Bakanlık Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veya İl Müdürlüklerince teknik ve sağlık yönünden kontrollerinin yapılmasını sağlayacağımızı; ithalat aşamasında yapılan muayene, kontrol, analiz ve karantina işlemleri sonucunda eşyanın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağını; karantina süresi içinde Bakanlık talimatları dışında hayvanlara herhangi bir uygulama tatbik etmeyeceğimizi; söz konusu belgelerin orijinallerinin ibraz edilmemesinden veya bu belgelerin orijinalleri yerine değişik belgelerin ibrazından ve/veya söz konusu muayene, kontrol, analiz ve karantina sonuçlarının uygun olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, ihracatçı ve aracı firmalar ile aramızda oluşabilecek her türlü anlaşmazlığın kendi sorumluluğumuzda olduğu ; fiili ithalat sonrası besilik sığırları karantina uygunluk belgesinde belirtilen TR………………………..numaralı işletmede en az 21 gün süre ile karantinaya alacağımızı, söz konusu besilik sığırları mücbir sebepler hariç kesimine kadar beside tutacağımızı, kesim hariç satmayacağımızı ve/veya devretmeyeceğimizi Bakanlıkça belirlenen her türlü teknik ve sağlık şartlarına uyacağımızı bu belge ile bütün hukuki sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Bu taahhütname maddelerini ihlal etmem halinde; ithal ettiğimiz besilik sığırların ithal tarihindeki fatura bedeli üzerinden hazineye ceza ödemesi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz .../.../2017

 

 

 

 

İthalatçı Kişi/Firma Kaşesi ve

İmza Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası:

 

 

 

 

Adres:

(*) : İthal edilecek hayvan miktarı yazınız.

NOT : Bu Taahhütnamenin noter onaylı 1 asıl, 2 fotokopisi ibraz  edilecektir.

 

23.07.2013 tarih ve 17 noluTalimat'a göre hazırlanmıştır.

EK-4

(……….…………………. İl/İlçe Müdürlüğü)

KARANTİNA YERİ VE İŞLETME UYGUNLUK BELGESİ

 

İthalatçı Kişi / Firma Adı (*)

 

İşletme No

 

İşletmenin Adresi

 

Karantinaya Alınacak Hayvanın Kullanım Amacı (**)

 

İşletmenin Kapasitesi (***)

 

 

İşletmede Mevcut Hayvan Sayısı

 

Hayvanların Karantinaya Alınacağı Yerin Kapasitesi (****)

 

İşletme Hakkında İlave Bilgiler (*****)

 

 

İthal edilecek olan besilik sığırlara ilişkin olarak yukarıda bilgileri verilen işletmede .../.../20… tarihinde yapmış olduğumuz denetim sonucunda; işletmenin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış olup, işletmede hayvan hastalıkları yönünden herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu belge Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 23.07.2013 tarih ve 17 nolu talimatı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yukarıda bilgileri verilen işletme, Hayvanların Karantinaya Alınacağı Yerin Kapasitesi bölümünde belirtilen sayıda ( ………….. baş ) sığırın en az 21 (yirmibir) günlük karantinası için uygundur.

 

Denetimi Yapan :                                                                             Onaylayan :

 

Veteriner Hekim                                                                               İl/İlçe Müdürü

Adı-Soyadı                                                                                       Adı-Soyadı    

Sicil No                                                                                             Sicil No          

İmza                                                                                                  İmza               

Tarih                                                                                                 Tarih              

                                                                                                          Mühür            

 

 

(*) İşletme ithalatçı adına kaydedilmiş olacaktır.

(**) Besilik veya damızlık sığır olarak belirtilecektir.

(***) İşletmenin toplam kapasitesi (işletmede bulunan hayvanların sayısı da dahil edilerek) belirtilecektir.

(****) İşletmede karantinaya alınacak hayvan sayısı belirtilecektir. Bu bölüm, işletmenin diğer bölümlerden izole ve boş olacaktır.

(*****) İşletmede birden fazla karantina yeri varsa, bunların kaç adet olduğu ve her birinin kapasitesi ayrı ayrı belirtilecektir. Ayrıca işletme hakkında açıklanması gereken diğer bilgiler de bu bölümde belirtilecektir.

 

NOT : Bu belge iki nüsha olarak düzenlenecek; bir nüshası ithalatçıya verilecek, diğer nüshası İl/İlçe Müdürlüklerince muhafaza edilecektir

 

 

EK-5

 

Besilik Sığır İthali İçin Düzenlenen

BESİ İŞLETMESİ KAPASİTE RAPORU

1-İşletme Tescil No: :……………………………………

2-İşletme Kayıt Tarihi:…./……/……..                                                                                                     Tarih; .……/……/ ……..

3-İşletmenin Adı\Unvanı: ………………………………..………..

4-Sahibinin Adı Soyadı: ………………………………..………..

5- İşletme Adresi:……………………………………………………………………  İlçe:………………..  İl;…………………..

6- İşletme Telefon: ………………… Cep Telefonu                                     e-posta adresi: …………………………….

7-İşletme Tipi:                     Süt                         Besi                        Kombine

8-İşletme Şekli;                   Kapalı                   Yarı açık              Açık

9-İşletmenin Bulunduğu Parselin;

Ada No:…………              Pafta No; …………….      Parsel No;………………   Vasfı;……………………..

10- Mülkiyet Durumu; ……………………

11 - İşletme Kapasitesi Toplam                                                   : ………………..baş

a) Sağmal inek ahırı kapasitesi                                      : ………………...baş

b) Buzağı büyütme yeri kapasitesi                                : ………………...baş

c) Genç hayvan ahırı kapasitesi                                     : ………………...baş

d) Besi hayvanı ahırı kapasitesi                                     : ………………...baş

12-İşletmedeki Mevcut Hayvan (manda dahil) Sayısı (Baş) : ………………...baş

a) Sağmal hayvan sayısı                                                 : ………………...baş

b) Düve  sayısı                                                                   : .………………..baş

c) Dana sayısı (6-12 ay)                                                  : Erkek:…………………  Dişi;  ………..………..

d) Buzağı sayısı (0-6 ay)                                                 : Erkek:…………………  Dişi;  ………..………..

e) Besideki hayvan sayısı (12 Ay Üzeri)                      : Erkek:…………………  Dişi;  ………..………..

13- Silaj Çukuru                  :               Yok                       Var                          Kapasite: ………Ton

14- Gübre Çukuru              :              Yok                        Var                         Kapasite: ………Ton

15- Arazi Varlığı (Dekar)  :              Sulu arazi;……………                      Susuz arazi :…………….                 Toplam:…………

16- Yem Tedariki

a) Karma yem                            : Satın alıyor (%) ….                         Kendi üretiyor (% ) ..….

b) Yem Bitkisi Ekilişi (dekar)   : Yonca:…….      Korunga: …..       Fiğ: ………           Mısır silajı:……  Diğer:…….

17- İşletmede Mevcut Zirai Ekipman

Traktör      ,               Balyalama Mak      ,          Ot Toplama Mak.                ,Yem Dağıtım Mak     ,    Silaj Mak

 

İşbu kapasite raporu tamamen teknik tespit niteliğinde olup, başvuru sahibinin ……….tarih ve ………...sayılı yazılı talebi

üzerine düzenlenmiştir.

 

Veteriner Hekim                         Zooteknist /Veteriner Hekim                                                              İl/ilçe Müdürü

         Adı Soyadı                                        Adı Soyadı                                                                                       Adı Soyadı

İmza                                     İmza                                                                                    İmza ve Mühür  (ONAY)

EK: İşletme kiralık ise en az 6 aylık noter tarafından hazırlanmış kira sözleşmesi EKLENECEKTİR.

İşletme kapasitesi belirlemede 1 baş hayvan için en az,  bağlı sistem işletmelerde 120 cm yataklık genişliği, kapalı serbest dolaşımlı işletmelerde yem yolu hariç 3-5 m², açık ve yarı açık işletmelerde 7-10 m² alan ve 60 cm yemlik hesaplanacaktır.

 

 

EK-6

 

 

 

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

…./…../20..

 

 

…………İli ……………….İlçesinde kurulu bulunan TR………………. nolu hayvancılık işletmemizin ihtiyacı olan ………………………’dan (*)……. baş ……………….besilik sığır ithalatı için seçim heyeti görevlendirilmesini arz ederim.

 

 

 

İthalatçı

Adı Soyadı

Kaşe

 

 

 

 

İmza

* Ülke adı yazılacaktır.

Ek:

1- Hayvanların seçime hazır olduğuna dair ihracatçı tarafından düzenlenmiş belge ve tercümesi