TAPU HARCI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR-4

Paylaş :

TAPU HARCI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR-4

________________________________________
SORU 12: Tapu Harcında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

213 Sayılı VUK’nun “Zamanaşımının Mahiyeti” başlıklı 113. maddesi “Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zamanaşımı, mükellefin bu hususta müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder.” demektedir. Yine aynı kanunun “Zamanaşımı Süreleri” başlıklı 114. maddesi (Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.) hükmü gereğince, Vergi incelemelerinde zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Yapılan gayrimenkul alım satım işlemlerinin Maliye yetkililerince zamanaşımı süresi içerisinde incelemeye tabi tutulması neticesinde; (satış bedelinin düşük beyan edilmesi nedeniyle) tapu harcının eksik ödendiği tespit edilirse, bahse konu “1-Tapu harcı farkı”, “2-Tapu harcı farkının %25’i oranında vergi ziyaı cezası” ve “3-Tapu harcı farkının gecikme faizi” alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı talep edilir.

Eğer yapmış olduğunuz gayrimenkul alım satım işlemleriniz, zamanaşımı süresini geçirmişse; gayrimenkul alım satım işlemleriniz artık Maliye yetkililerince incelemeye tabi tutulmaz. Diğer bir deyişle; işlemin yapıldığı tarihi takip eden yılbaşından başlamak üzere, 5 yıl içinde tarh ve tahakkuk ettirilmeyen tapu harçları zamanaşımına uğramış olacağından dolayı, tapu harcı farkı tespit edilse bile artık talep edilemez.

________________________________________
SORU 13: Satılan Konutun Değerinin Eksik Beyan Edildiği Maliye Yetkililerince Ne Şekilde Tespit Edilebilir?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB); Tapu müdürlüklerinden düzenli olarak devredenin ve iktisap edenin adı ve adresi ile gayrimenkulün harca esas tutulan değerini ve vasıflarını temin etmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, gayrimenkullere ilişkin olarak tapu bilgilerinin yanı sıra yine birçok kamu ve özel sektör kurumundan da farklı bilgiler temin edebilmektedir.

ÖRNEĞİN: Belediyelerden, alım satım bilgileri; Bankalardan, çekilen konut kredi tutarı (Bankalar, yasal olarak konutun maksimum %80’ine kadar konut kredisi verebilmektedir.) ve ekspertiz tarafından takdir edilen konut değeri ile hesap hareketleri; Noterlerden, alım satım bilgileri; İcra Müdürlüklerinden, satış bilgileri; Emlakçılardan, alım satım bilgileri ve “muadil ev” satış değeri; ayrıca, “kira fiyatlarına göre ev değeri belirleme yöntemi” gibi bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) temin edilebilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, farklı kurum ve kuruluşlardan alınan yukarıda bahse konu edilen bilgi ve verileri analiz etmekte ve vergisel yükümlülüklerin mükellefler tarafından tam ve doğru bir biçimde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda gayrimenkullere ilişkin olarak ödenmesi gereken harçların doğruluğu kontrol edilmekte ve vergi incelemeleri neticesinde eksik ödendiği tespit edilen vergi miktarları, vergi dairelerince mükelleflerden cezalı olarak (vergi ziyaı cezası + gecikme faizi) tahsil edilmektedir.

Muadili Ev Yöntemiyle Konut Değerini Belirleme: Aynı konum, metrekare ve katta yer alan bütün konutların fiyatlarının ortalaması alınarak yapılır. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise muadili evin benzer bir konumda olmasıdır.

Kira Bedeli Yöntemiyle Konut Değerini Belirleme: Almak istediğiniz evin muadillerinin kira fiyatı ortalamasının 215 ile çarpılması sonucunda ev fiyatının bulunmasıdır. Bu işlemdeki 215 sayısı, son yıllarda yapılan hesaplamalarda kira yatırımının yaklaşık geri dönüşüm süresi olarak kabul edilir.
Bu iki yöntemin ayrı ayrı uygulanması sonucunda çıkan fiyatların ortalamasının alınması neticesinde daha sağlıklı bir ev fiyatlaması yapılmış olur. 

________________________________________
SORU 14: Gayrimenkulü Banka Kredisi ile Alırsam, Tapuda Hangi Değeri Göstermem Gerekir?

Gayrimenkulünüzü banka kredisiyle de alsanız, tapu harcınızı yine gerçek devir bedeli üzerinden ödemeniz gerekir. Devir bedelinin bir kısmının banka kredisiyle bir kısmının nakit ya da banka havalesi ile ödenmesi halinde ise, bu şekilde ödenen tüm miktarların toplanması ve bu toplam üzerinden harç ödenmesi gerekir.


Yararlanılan Kaynaklar

________________________________________
1-) http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/sikca-sorulan-sorular
2-) http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
3-) 492 - Harçlar Kanunu
4-) https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/sikca-sorulan-sorular-1


Kaynak: http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/sikca-sorulan-sorular
Paylaş :