TAPU HARCI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR - 1

Paylaş :

~~TAPU HARCI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR - 1

Taşınmazlarla ilgili her türlü tapu ve tescil işlerinin yapılması Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı ise, Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevlidir.
Tapu ve kadastro işlemlerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifede yer alanlar, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.
2017 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar, 78 seri no’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tapu müdürlükleri, devredenin ve iktisap edenin adı ve adresi ile gayrimenkulün harca esas tutulan değerini ve vasıflarını Gelir İdaresi Başkanlığına düzenli olarak bildirmektedirler. Gelir İdaresi Başkanlığı, gayrimenkullere ilişkin olarak tapu bilgilerinin yanı sıra birçok kamu ve özel sektör kurumundan (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Bankalar, Noterler, İcra Müdürlükleri, Emlakçılar gb) düzenli bir şekilde bilgi temin etmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, farklı kurum ve kuruluşlardan alınan bu verileri analiz etmekte ve vergisel yükümlülüklerin mükellefler tarafından tam ve doğru bir biçimde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda gayrimenkullere ilişkin olarak ödenmesi gereken harçların doğruluğu kontrol edilmekte ve eksik ödenen miktarlar, vergi dairelerince mükelleflerden cezalı olarak tahsil edilmektedir.
Bu nedenle; tapu müdürlüklerinde alım satım işlemi yapan tarafların, konuya yönelik olarak bilgilendirilmesi mahiyetinde hazırlanan muhtemel soru/cevaplar aşağıdadır.

________________________________________
SORU-1: Tapu Harcı Nedir?

Tapu müdürlüklerinin, tapu işlemleri [gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb) alım/satım vs] nedeniyle sunmuş oldukları hizmetlerden yararlanan kişilerin tapuda beyan ettikleri satış bedeli üzerinden hesaplayarak tahsil etmiş oldukları hizmet bedeline “tapu harcı” denir. Tapu harcı yatırılmadığı takdirde, tapu işlemleri gerçekleştirilmez.

492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede yer alan tapu işlemleri, tapu harcına tabidir.

________________________________________
SORU-2: Tapu Harcının Ölçüsü Nedir?

Harç; işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi (oransal bedel) veya maktu (takdir edilmiş, belirlenmiş bedel) olarak alınır.

________________________________________
SORU-3: Tapu Harcını Kim Öder?

Tapu harçlarını, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde ise, taraflar aksini kararlaştırmadığı müddetçe aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir:

a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranında öderler),
b) İpotek tesisinde, ipoteği tesis edenler,
c) Kadastro işlerinde, adlarına tescil yapılanlar,
d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar,
e) Rücularda, rücu eden taraf,
f) Bunlar dışında kalan işlemlerde, lehine işlem yapılmış olanlar.

________________________________________
SORU-4: Tapu Harcı Nasıl Ödenir?
Bu bedel tapu memuru tarafından hesaplanır ve size bildirilir.
Alıcı ve satıcı bu bedeli ilgili bankaya yatırır. Bankadan aldıkları makbuzları tapu memuruna teslim ederler ve tapu memuru ödendi makbuzları alınmasının ardından resmi senedi düzenler ve tapu işlemi karşılıklı olarak yapılır.

Dikkat edilmesi gereken konulardan biri de, “Düşük Tapu Harcı” ödemek için evin değerinin olduğundan düşük gösterilmemesidir. Bu durum ilerde size farklı sorunlar açabilir.

 

Yararlanılan Kaynaklar
1-) http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/sikca-sorulan-sorular
2-) http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
3-) 492 - Harçlar Kanunu
4-) https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/sikca-sorulan-sorular-1


Kaynak: http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/sikca-sorulan-sorular
Paylaş :