DAMIZLIK MANDA DÜVESI YETİŞTİRİCİLİĞİ HİBE DESTEĞİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Paylaş :

Damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, son yıllarda azalan manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesi amacıyla 150 baş kapasiteye sahip Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esaslari Tebliği (Tebliğ No: 2017/19) Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

 

Destekten Kimler yararlanabilir?

a) Yeni yatırım yapan yatırımcılar,

b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı yapan yatırımcılar

yararlanır.

 

Başvurular Nasıl Yapılır ?

 (1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat eder.

 

Yatırım konuları ve hibe oranları nelerdir?

a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, hibeye esas gerçekleşme tutarının % 50’si.

b) Damızlık dişi manda ve manda boğası alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si.

c) Yem karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si.

 

Hibenin Şartları Nelerdir?

1- Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılır.

2- Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

3- Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.

4- Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

5- Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaat, hayvan alımı ile makine ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsar.

 

6-  İnşaat yatırımları için;

a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

b) Yapılacak ahırlar, yatırım yapılacak ilin koşullarına göre açık veya yarı açık sistem olur.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, basit onarım, çatı aktarımı, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

d) Tadilat projeleri kapasite artırımına konu ahırın taşıyıcı unsurlarını etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletilmesi, kapıya dönüştürülmesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte olmak kaydıyla hibe konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.

e) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

 

7- Satın alınacak damızlık dişi mandalar ve boğalar için;

a) Uygulama rehberinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekir.

b) Kurulacak işletmelerde her 50 baş dişi manda için 1 baş manda boğası olur.

c) Mandaların ve boğaların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere yurtiçi temininde il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

ç) Hayvanların, en az 3 aylık gebe manda olmadan satılmayacağına dair taahhütname alınır.

d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu mandalar destekleme kapsamı dışındadır.

e) Desteklemeye esas, dişi mandaların ve boğaların birim fiyatları merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenir.

 

8- Yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı için;

a) Yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin kapasitesine uygun olur.

b) Kapasite artırım veya rehabilitasyon projeleri, her iki ekipmanı kapsayacak şekilde hazırlanabileceği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için başvuru yapılabilir.

c) Makine, alet ve ekipmanların birim fiyatı, yerel fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.

 

Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esaslari Tebliğ için TIKLAYINIZ.


Kaynak: https://www.fonhavuzu.com/
Paylaş :